Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър "Връзки с бизнес клиенти" - гр. Пловдив

към Направление Корпоративно банкиране, до 07.09.2018г.

Пловдив - 21.08.2018


Основни задължения:

 • Активно търси и привлича нови бизнес клиенти.
 • Обслужва клиентите от индивидуалния си клиентски портфейл като осъществява регулярни контакти с цел тяхното задържане, консултиране и търсене на решения на казуси.
 • Разработва план за развитие на взаимоотношенията с бизнес клиентите като предлага банкови продукти и услуги, съобразени с техните нужди.
 • Подготвя оферти за настоящи и потенциални клиенти.
 • Прави предложения за повишаване на качеството на обслужване на клиентите, информира за възникващи проблеми при обслужването.
 • Анализира финансовите отчети на бизнес клиенти и структурира кредитните сделки в съответствие с кредитната политика на банката.
 • Координира и следи за правилното изпълнение на всички сделки, извършени с бизнес клиентите в индивидуалния си клиентски портфейл.
 • Спазва вътрешнобанковите регулации, процедури и правила на Банката и нормативните изисквания.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”;
 • Минимум една година трудов стаж в областта на банковото дело и финансите е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност и умения за работа с Word и Excel;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо е предимство;
 • Добри комуникативни умения и умение за водене на преговори;
 • Аналитично и задълбочено мислене;
 • Инициативност и отговорност.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за професионално развитие в сферата на корпоративното банкиране;
 • Разнообразни вътрешни и външния обучения;
 • Работа в динамична среда и екип от доказани професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички