Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър връзки с корпоративни клиенти - гр. Пловдив

За бизнес център Пловдив, гр. Пловдив, до 18.02.2018 г.

Пловдив - 1.02.2018


Основни задължения:

 • Разработва и прилага целеви план, насочен към разширяване на портфолиото от клиенти;
 • Максимизира дела на Банката в ползваните банкови продукти и услуги от управляваното портфолио от корпоративни клиенти, чрез изпълняване на последователна и ефективна стратегия за контакт с клиентите;
 • Изгражда цялостни взаимоотношения с клиентите, покривайки техните бизнес и лични нужди, чрез реализиране на кръстосани продажби и насочване на клиентите към подходящите специалисти или други клиентски сегменти;
 • Проактивно предлага подходящи пакети от продукти и услуги, отговарящи на нуждите на клиентите, като се фокусира върху основните продукти (кредити, депозити, разплащания, електронно банкиране, FX)
 • Структурира продажбените оферти и ги съгласува със съответните звена;
 • Регулярно следи за удовлетвореността на клиентите от предоставените им услуги;
 • Анализира финансови отчети на Корпоративни клиенти и структурира кредитни сделки в съответствие с Кредитната политика и действащите правила на Банка ДСК ЕАД;
 • Координира и следи за правилното изпълнение на всички транзакции с клиенти;
 • Отговаря за структурирането на кредитните сделки и поддържането на документацията, свързана с тях
 • Защитава активите и репутацията на банката, като опознава добре клиентите и следи регулярно за наличието на ранни предупредителни сигнали.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование; образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Професионален опит - минимум 2 (две) години трудов стаж във финансовата и банковата сфера;
 • Добри маркетинг и презентационни умения;
 • Умение за анализ на финансови отчети;
 • Ползване на английски език е предимство;
 • Много добри компютърни умения – MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за работа в бърза и напрегната среда.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
 • Технически инспектор

  Оценител на недвижимо имущество, за Регионален Център Велико Търново (с място на работа гр. Русе), до 15.09.2018 г.

  Русе - 15.08.2018

 • Специалист Банкови операции - Ямбол

  Банков служител обслужване на клиенти за гр. Ямбол, до 26.08.2018г.

  Ямбол - 15.08.2018

 • Частен банкер

  Старши банков служител, частен банкер за Център „Частно банкиране” към Регионален център „София – Изток”, до 26.08.2018г. 

  София - 15.08.2018