Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Оператор към Дирекция Контактен център

Оператор към Дирекция Контактен център, Централно управление, с месторабота град Враца - до 21.12.2018 г.

Враца - 19.11.2018


Основни задължения:

 • Прозвъняване на клиенти с цел продажба на банкови продукти и услуги;.
 • Координация между клиенти и различни звена в Банката.
 • Изпълнение на заложените цели.
 • Помощ за клиенти при използване на продукти и услуги на Банката.
 • Консултиране на настоящи и бъдещи клиенти относно продукти и услуги, предлагани от Банка ДСК.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: средно/висше;
 • Професионален опит: трудов стаж в кол-център е предимство;
 • Опит при продажби по телефон е предимство;
 • Опит във финансова институция е предимство;
 • Отлични презентационни и продажбени умения;
 • Да има добра компютърна грамотност.

Ние предлагаме:

• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за дългосрочна работа, развитие и израстване в личен и професионален план;
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография /CV европейски формат на български и английски език/с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички