Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Регионален координатор "Външни партньори" за гр. Варна

Регионален координатор "Външни партньори" за гр. Варна, до 19.07.2018г.

Варна - 3.07.2018


Основни задължения:

 • Управлява оперативните взаимоотношения на Банката с регистрираните кредитни посредници (партньори на Банката).
 • Поддържа постоянни контакти с партньорите в гр. Варна и подпомага дейността им във връзка с насочване на клиенти към Банката.
 • Провежда регулярни обучения на външни партньори на Банката.
 • Активно взаимодейства със служителите в клоновата мрежа на Банката в областта на ипотечното кредитиране.
 • Консултира клиенти, насочени от партньори на Банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Професионален опит минимум 2 (две) години във финансовата сфера;
 • Задълбочени познания за пазара на ипотечното кредитиране;
 • Отлична компютърна грамотност и комуникационни умения;
 • Умение за водене на преговори, обучения и презентации.

Ние предлагаме:

 • Динамична работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички