Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Специалист банкови операции - гр. Кубрат

Банков служител обслужване на клиенти, за клон Кубрат, гр. Кубрат, до 30.11.2018 г.

Кубрат - 2.10.2018


Основни задължения:

 • Консултира и обслужва клиентите на Банката и извършва продажби на предлаганите от нея продукти и услуги в лева и валута.
 • Регистрира събития и сделки и осчетоводява операции в лева и валута, като ги завежда в съответната операционна система.
 • Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги.
 • Осъществява продажби на кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит-овърдрафт, като извършва необходимите процедури, съгласно вътрешно-нормативната уредба на Банката.
 • Извършва справки по искане на клиенти, открива/закрива клиентски сметки.
 • Работи с касова наличност в лева и валута. Снабдява се и се освобождава с/от касова наличност и платежни средства.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по икономика”;
 • Професионален опит: Предимство e трудов стаж в банкова или финансова институция;
 • Сертификат за работа с валута;
 • Комуникативност, лоялност към Банката, компетентност, умения за работа в екип;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office 2013;
 • Ползването на западен език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички