Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Специалист "Бек офис частно банкиране" - Варна

за Център Частно банкиране - Варна, към Регионален център Варна, гр. Варна, до 20.02.2018 г.

Варна - 9.02.2018


Основни задължения:

 • Изпълнява парични и непарични транзакции при искане от страна на клиент, при спазване на регламентираните изисквания в нормативната уредба на Банката.
 • Открива депозитни, спестовни и разплащателни сметки по нареждане на клиентите частно банкиране или техните пълномощници.
 • Извършва сделки, свързани с покупко – продажба на валута.
 • Работи с касова наличност в лева и валута. Следи за разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.
 • Обработва, контролира и администрира валутни преводи и съобщения.
 • Равнява счетоводни сметки по синтетично и аналитично ниво и отговаря за тяхното равнение за зона (център) ЧБ и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Минимум средно специално икономическо;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) години трудов стаж във финансовата или банковата сфера - предимство;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да има добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access);
 • Ползването на западен език е предимство;
 • Да има отлични комуникативни способности и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.
 • Сертификат за работа с лева и валута – предимство.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички