Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Експерт "Връзки с корпоративни клиенти"

за Бизнес зона Велико Търново, гр. Велико Търново, до 18.03.2018

Велико Търново - 2.03.2018


Основни задължения:

 • Съдейства за ефективното и безпроблемно текущо обслужване на кредитните лимити на клиенти на Бизнес зона Велико Търново.
 • Оказва съдействие на клиентите при откриване на сметки и сключване на различни договори.
 • Регистрира нови клиенти и свързани лица в информационната система на Банката.
 • Дава нареждания към вътрешните структури на Банката за регистриране/усвояване/погасяване на заеми/гаранции, изготвя/актуализира погасителни планове.
 • Отговаря за окомплектоваността на хартиените и електронни кредитни досиета и предаване/придвижване към съответните структурни звена в Банката.
 • Създава предложения за индивидуални ценови преференции за съществуващи и нови клиенти.
 • Подготвя оферти за настоящи и потенциални клиенти.
 • Обработва финансови данни за корпоративни клиенти и изготвя рейтинг на клиентите.
 • Изготвя референции, удостоверения и др. документи, по искане на клиентите.
 • Извършва/участва в извършването на проверки на обезпечения на кредитополучателите, изготвя заявки за оценки на обезпечения в системите на Банката. Комуникира със съответните вътрешни звена отговарящи за валидация на оценки и за връзки с оценителски фирми.
 • Изготвя различни видове отчети и др. информация за вътрешни цели на банката.
 • Съдейства и изготвя договори за ползване на банкови продукти и услуги от клиентите.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;
 • Поне една година трудов стаж в областта на банковото дело и финансите;
 • Отлична компютърна грамотност и умения за работа с Word и Excel;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Добри комуникативни умения и умение за водене на преговори;
 • Аналитично и задълбочено мислене;
 • Инициативност и отговорност.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за професионално развитие в сферата на корпоративното банкиране;
 • Разнообразни вътрешни и външния обучения;
 • Работа в динамична среда и екип от доказани професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички