Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Частен банкер - София

за Център "Частно банкиране", към Регионален център "София - Изток", гр. София, до 16/02/2018 г.  

София - 2.02.2018


Основни задължения:

 • Поддържа постоянни връзки с всички клиенти от портфейла си и задълбочено проучва конкретните нужди на всеки индивидуален клиент.
 • Развива референтна мрежа за набиране на нови клиенти.
 • Извършва активно предлагане на банкови продукти и услуги, като осъществява директен контакт със съществуващи и потенциални първокласни клиенти на Банка.
 • Осъществява продажба на кредитни продукти и пакетни програми, специално разработени за първокласни клиенти на Банката, както и кръстосани продажби на останалите продукти на Банката и дъщерните й дружества.
 • Осъществява индивидуално консултиране по инвестиционни въпроси на база задълбочен анализ на нуждите на всеки отделен клиент и неговия профил и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование - Висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година трудов стаж в областта на банковото дело и финансите;
 • Да има опит в областта на продажбите, финансовите анализи и планирането;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access);
 • Ползването на западен език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички