Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Юрисконсулт - Хасково

за Регионален център Стара Загора, с място на работа град Хасково, до 09.03.2018 г.

Хасково - 14.02.2018


Основни задължения:

 • Обезпечава правното обслужване на Регионалния център и поделенията към него.
 • Тълкува и дава мнение във връзка с прилагане на общото законодателство и вътрешните актове на Банката.
 • Изготвя правни становища по кредитни и други банкови сделки, включително участва в изготвянето или съгласува необходимите споразумения и други документи в тази връзка. Изпълнява действия, свързани с принудително изпълнение спрямо длъжници по проблемни експозиции.
 • Представлява Банката пред нотариус и Агенция по вписванията при вписване и заличаване на ипотеки и извършване на всякакви други нотариални действия.
 • Правно обезпечава дейността, свързана със сключването, изменението и търсенето на отговорност при неизпълнение на договорите, дава мнение по законосъобразността им като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано становище.
 • Представлява Банката пред правозащитните органи и своевременно защитава нейните интереси.
 • Осигурява правната защита на собствеността на Банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше юридическо, образователно – квалификационна степен „Магистър по право“;
 • Издържан теоретико – практически изпит за успешно завършен стаж за правоспособност;
 • Лоялност към Банката, психическа и поведенческа стабилност при стрес, комуникативност, компетентност, умения за работа в екип;
 • Да има много добра компютърна грамотност, способност за самостоятелно решаване на сложни казуси, постоянство в актуализацията на знанията. Ползване на западен език.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка;
 • Диплома за завършено висше юридическо образование.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам