Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Юрисконсулт - Хасково

за Регионален център Стара Загора, с място на работа град Хасково, до 09.03.2018 г.

Хасково - 14.02.2018


Основни задължения:

 • Обезпечава правното обслужване на Регионалния център и поделенията към него.
 • Тълкува и дава мнение във връзка с прилагане на общото законодателство и вътрешните актове на Банката.
 • Изготвя правни становища по кредитни и други банкови сделки, включително участва в изготвянето или съгласува необходимите споразумения и други документи в тази връзка. Изпълнява действия, свързани с принудително изпълнение спрямо длъжници по проблемни експозиции.
 • Представлява Банката пред нотариус и Агенция по вписванията при вписване и заличаване на ипотеки и извършване на всякакви други нотариални действия.
 • Правно обезпечава дейността, свързана със сключването, изменението и търсенето на отговорност при неизпълнение на договорите, дава мнение по законосъобразността им като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано становище.
 • Представлява Банката пред правозащитните органи и своевременно защитава нейните интереси.
 • Осигурява правната защита на собствеността на Банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше юридическо, образователно – квалификационна степен „Магистър по право“;
 • Издържан теоретико – практически изпит за успешно завършен стаж за правоспособност;
 • Лоялност към Банката, психическа и поведенческа стабилност при стрес, комуникативност, компетентност, умения за работа в екип;
 • Да има много добра компютърна грамотност, способност за самостоятелно решаване на сложни казуси, постоянство в актуализацията на знанията. Ползване на западен език.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка;
 • Диплома за завършено висше юридическо образование.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички