Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Кредитен инспектор - София-Изток

Кредитен инспектор - за поделение към Регионален център „София – Изток”, гр. София, до 23.10.2018 г.

София - 11.10.2018


Основни задължения:

 • Консултира и обслужва клиентите на Банката по продукти и услуги по актива и пасива в лева и чуждестранна валута.
 • Осъществява продажби на кредити, кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит – овърдрафт.
 • Осъществява продажби по спестовни и срочни влогове, разплащателни сметки, банкови карти и електронно банкиране.
 • Управлява предоставените кредити, кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит – овърдрафт и следи за тяхното редовно погасяване.
 • Реализира кръстосани продажби на банкови продукти и услуги, както и на застрахователни, пенсионно – осигурителни и др..
 • Привлича нови клиенти – активно предлага банковите продукти и услуги, осъществява директен контакт с потенциални клиенти, провежда презентации пред ръководния състав на фирми, учреждения, организации и др., с цел привличането им за клиенти на Банката.
 • Изготвя договори, становища, доклади и анализи.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по икономика”;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година във финансовата или банковата сфера;
 • Теоретически и практически познания в областта на банковото дело, много добра пазарна ориентация;
 • Да има много добра компютърна грамотност;
 • Ползването на английски език е задължително.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.