Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър на клон Никопол

за клон Никопол, град Никопол, към Регионален център Плевен, до 28.02.2018 г.

Никопол - 8.02.2018


Основни задължения:

 • Ръководи, организира и контролира цялостната дейност в клона и подчинените му поделения;
 • Следи и носи отговорност за изпълнението на поставения пред клона бизнес план – финансов резултат, обеми продажби, пазарен дял, разходи и др.;
 • Осъществява активен подход при установяването на контакти с клиенти на Банката, с цел привличането им и запазването на дългосрочни взаимоотношения с тях;
 • Следи и управлява качеството на кредитния портфейл на клона и подчинените му поделения;
 • Контролира дейността във връзка с предоговаряне и преструктуриране на кредити, както и работата по проблемни кредити;
 • Следи за повишаване на качеството на обслужване на клиентите на Банката и взема незабавни мерки при оплаквания от клиенти и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Професионален опит: минимум 3 (три) години трудов стаж във финансовата сфера, от които поне 1 (една) година в банковата система;
 • Доказан ръководен опит. Практически познания в областта на финансите и банковото дело. Много добро познаване на пазарните взаимоотношения между икономическите субекти и дейността им;
 • Да има много добра компютърна грамотност;
 • Да ползва западен език;
 • Да има висока степен на комуникативност, компетентност, умения за мотивиране на служителите, работа в екип, пазарна ориентация и предприемчивост.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.
 • Копие от диплома за завършено висше образование.