Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Професионална учебна практика за млади юристи в Корпоративно банкиране на Банка ДСК ЕАД

За студенти в 3, 4 или 5 курс на тяхното юридическо образование, както и наскоро завършили специалност „Право“, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в сегмент Корпоративно банкиране/Корпоративен център – София в рамките на период до 3 месеца.

гр. София - 6.06.2017


Основни задължения:

Основните времеви параметри на професионалната учебна практика – обща продължителност и дневна часова ангажираност се договарят индивидуално с всеки кандидат.

Основни времеви параметри: от 1 до 3 месеца.

Часова ангажираност в 1 ден: минимум 4 часа, максимум 8 часа.


Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователно равнище и етап от обучението към момента на кандидатстване: студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІI-ти курс;
 2. Владеене на писмен и говорим английски език;
 3. За предимство ще се счита ползване на втори чужд език или предоставяне на сертификат за достигнато ниво на владеене на английски език.

Как може да се включите в програмата:

Приемът на млади специалисти за професионална учебна практика в Корпоративен център – София се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:

 • І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
 • ІІ-ри етап: “Събеседване / структурирано интервю”.

Ние предлагаме:

Ние Ви предлагаме възможност да надградите академичните си познания с практически опит, придобит в професионална среда на едно от най-динамичните направления в Банката.

Програмата цели да обогати познанията на младите специалисти, но също така и да им съдейства за ориентация към по-нататъшната професионална реализация.

За Вашето качествено практическо обучение ще помогне младият и динамичен екип от опитни професионалисти, работещи в сегмент Корпоративно банкиране на Банка ДСК.


Необходими документи за кандидатстване:

 • мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област / дейност, в която кандидатът желае да проведе професионална учебна практика;
 • автобиография (“СV”) с приложена актуална снимка.
 • При допълнително поискване се представят:
 • Препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище;
 • Копие на студентска книжка / академична справка с информация за резултатите от положените към момента на кандидатстване изпити;
 • Копие на диплома за завършено Висше образование – в случаите когато кандидатите са Бакалаври и следват магистратура.

При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” в свободен текст.