Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Специалист "Банкови операции" - гр. Благоевград

Банков служител, обслужване на клиенти по заместване за Финансов център Благоевград, до 26.10.2018г.

Благоевград - 11.10.2018


Основни задължения:

 • Консултира, продава и обслужва клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и валута.
 • Регистрира събития и сделки и осчетоводява операции в лева и валута, като ги завежда в счетоводната система.
 • Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги.
 • Осъществява продажби на кредитни карти, стокови карти и кредит-овърдрафт, като извършва необходимите процедури, съгласно вътрешно-нормативната уредба на Банката.
 • Извършва справки по искане на клиенти, открива/закрива клиентски сметки.
 • Извършва сделки, свързани с покупко-продажбата на валута.
 • Работи с касова наличност в лева и валута. Следи за разпознаване и недопускане в обръщение на повредени, негодни, фалшиви и излезли от обръщение банкноти и монети.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно икономическо.
 • Професионален опит - предимство е трудов стаж в банкова или финансова институция.
 • Да притежава сeртификат за работа с валута.
 • Да има теоретически и практически познания в областта на банковото дело, много добра компютърна грамотност.
 • Да има добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара.
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо.
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.
 • Сертификат за работа с валута.