Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Анализатор мониторинг

Икономист, банково дело – в Дирекция „Кредитен мониторинг” в Централно управление, гр. София, до 20.08.2018г.

София - 23.07.2018


Основни задължения:

 • Всички задължения ,свързани с извършването на кредитен мониторинг на бизнес клиенти съгласно правилата на банката, в т.ч. но не само:
 • Изготвяне на доклади с цялостен анализ на индивидуални клиенти и/или на кредитен портфейл за всеки текущ месец;
 • Анализиране на ранните предупредителни сигнали и изискване на документи, необходими за извършването на кредитен мониторинг;
 • Поддържане добра и системна комуникация с Бизнес звената и поделенията на Банката.
 • Извършване на периодичен анализ на текущото финансово състояние на фирмата-кредитополучател на базата на получените от бизнес звената актуални финансови документи.
 • Следене за изпълнението на клаузите по сключените договори за кредит, уведомяване на бизнес звената за изтичащи срокове и/или необходимост от преучредяване на обезпеченията, застраховки на обезпеченията и следи за тяхното правилно въвеждане в системата.
 • Констатира наличието на просрочия на плащане по кредитите и уведомява бизнес звената.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно – квалификационна степен Магистър или Бакалавър;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в банкова институция на позиция, специализирана в управлението на кредитния риск или в корпоративното банкиране;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на финансите и банковото дело;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
 • Да владее английски език;
 • Да има много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Допълнителни изисквания:

 • Много добро познаване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО, англ. IFRS);
 • Теоретичен и/или практически опит в обезценка на финансови активи по МСФО 9 (IFRS 9).

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.