Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Главен експерт „Управление на пазарния и контрагентски риск” Market Risk

в Централно управление, гр. София, до 23.02.2018 г.

София - 8.02.2018


Основни задължения:

 • Отговаря за проследяването и поддържането на системата от лимити за пазарен и контрагентски риск;
 • Изготвя правила и процедури за измерване и контрол на пазарния (валутен, риск при акции и дялове на взаимни фондове, лихвен), държавен и контрагентски риск на Банката.
 • Подпомага поддържането на вътрешнобанковата нормативна база, в която се регламентират дейностите и процедурите за измерване и контрол на пазарния и контрагентски риск на Банката;
 • Изготвя периодични анализи и отчети за изложеността на Банката към различните видове риск, засягащи търговският портфейл;
 • Участва в изготвянето на Вътрешен анализ на адекватността на капитала в Банка ДСК, както и свързаните с този процес стрес-тестове за изчисляване на капиталовите изисквания по втори стълб за пазарен риск.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше икономическо образование, образователно - квалификационна степен Бакалавър;
 • Две годишен трудов стаж в областта на банковото дело и опит в управлението на пазарния риск;
 • Отлична компютърна грамотност (опит с VBA, SQL, IBM SPSS Modeler/Statistics, Kondor+, Reuters и  Bloomberg ще се считат за предимство);
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Познания в областта на статистиката ще се считат за предимство.
 •  
 • Необходими умения:
  • Способност за анализиране на големи обеми от информация и идентифициране на тенденции в развитието на пазарния риск;
  • Умение за вземане на решения, аналитично мислене, прецизност, лоялност, комуникативност;
  • Психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации;
  • Отлично познаване на банковата нормативна уредба в страната и добрите практики в областта на пазарния риск;
  • Способност за работа в екип

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.