Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Главен експерт Бизнес развитие

към Дирекция "Централизирани продажби и договори за дистрибуция" в Централно Управление на Банка ДСК, до 03.10.2018г.

София - 18.09.2018


Основни задължения:

 • Участие в директни преговори и търговски взаимоотношения с партньори и контрагенти на Банката, в т.ч. застрахователни компании.
 • Продуктово развитие - оптимизиране на съществуващи продукти и въвеждане в продажба на нови застрахователни продукти.
 • Управление на съществуващи и развитие на нови канали за дистрибуция на застрахователни продукти.
 • Мониторинг и анализ на пазара на предлагане на банково-застрахователни и застрахователни продукти.
 • Подготвяне на презентации и материали за обучения по банкови и свързани продукти, както и на самостоятелни застрахователни продукти.
 • Мониторинг на продажбите и изготвяне и анализ на отчети, в т.ч. предложения за инициативи за стимулиране на продажбите.
 • Участие в структуриране на продажбени процеси, вкл. изготвяне на бизнес изисквания за нови ИТ решения и процедури за работа на отговорните звена в Банката.
 • Планиране и организиране на кампании за банкови и небанкови продукти/услуги, в т.ч. застрахователни продукти.
 • Оказване на методическа помощ на служителите в клоновата мрежа на Банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо.
 • Образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в банкова институция. Наличието на опит в областта на застраховане ще се счита за предимство.
 • Практически познания в областта на директните продажби и търговски преговори.
 • Умения за изготвяне на презентации и представянето им пред аудитория.
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook.).
 • Английски език – с предимство.
 • Добра комуникативност и умения за работа в екип.
 • Самостоятелност и инициативност; устойчивост на стрес.
 • Спазване на срокове и поемане на отговорност.
 • Познаване на нормативната уредба, във връзка с предлагане и продажба на банкови и застрахователни продукти и услуги.

Ние предлагаме:

 • Динамична работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара.
 • При добро представяне, ефективност при изпълнение на поставените задачи и проявена креативност - възможност за кариерно развитие.
 • Конкурентно заплащане.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.