Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Анализатор мониторинг

Икономист, банково дело – в Дирекция „Кредитен мониторинг” в Централно управление, гр. София, до 20.08.2018г.

София - 23.07.2018


Основни задължения:

 • Всички задължения ,свързани с извършването на кредитен мониторинг на бизнес клиенти съгласно правилата на банката, в т.ч. но не само:
 • Изготвяне на доклади с цялостен анализ на индивидуални клиенти и/или на кредитен портфейл за всеки текущ месец;
 • Анализиране на ранните предупредителни сигнали и изискване на документи, необходими за извършването на кредитен мониторинг;
 • Поддържане добра и системна комуникация с Бизнес звената и поделенията на Банката.
 • Извършване на периодичен анализ на текущото финансово състояние на фирмата-кредитополучател на базата на получените от бизнес звената актуални финансови документи.
 • Следене за изпълнението на клаузите по сключените договори за кредит, уведомяване на бизнес звената за изтичащи срокове и/или необходимост от преучредяване на обезпеченията, застраховки на обезпеченията и следи за тяхното правилно въвеждане в системата.
 • Констатира наличието на просрочия на плащане по кредитите и уведомява бизнес звената.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно – квалификационна степен Магистър или Бакалавър;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в банкова институция на позиция, специализирана в управлението на кредитния риск или в корпоративното банкиране;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на финансите и банковото дело;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
 • Да владее английски език;
 • Да има много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Допълнителни изисквания:

 • Много добро познаване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО, англ. IFRS);
 • Теоретичен и/или практически опит в обезценка на финансови активи по МСФО 9 (IFRS 9).

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
 • Ръководител отдел "Управление на проблемни кредити на физически лица"

  към Дирекция „Проблемни кредити” в Централно управление, до 13.09.2018г.

  София - 15.08.2018

 • Мениджър Връзки с бизнес клиенти

  към Направление Корпоративно Банкиране в гр. София, до 07.09.2018г.

  София - 15.08.2018

 • Credit Risk Reporting Analyst

  The Credit Risk Analyst is responsible for regular and ad-hoc reporting on DSK Bank lending portfolio, analyses of risk strategies (champion challenger tests) and providing relevant information to the management that allows optimizing and improving the portfolio quality. Additionally, the analyst is responsible for performing various analyses contributing toward increasing the understanding of customer behavior, the correlation between client characteristics and risk/delinquency. The Credit Risk Analyst also develops and maintains the queries and databases, ensures the data used is compliant and optimizes regular reporting processes.

  Sofia - 15.08.2018