Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Главен експерт в Отдел „Управление на операционния риск”

към Дирекция „Управление на операционния, пазарния и контрагентски риск“ в Централно управление, до 15.06.2018

София - 3.01.2018


Основни задължения:

 • Изготвя анализ на събраната информация за възникнали операционни събития и разработва мерки за редуциране на тяхната поява в бъдеще.
 • Подпомага процеса по самооценка на риска в звената и анализира получената информация с цел идентифициране на уязвимите зони в дейността на Банката.
 • Участва в разработването и поддръжката на вътрешнобанковата нормативна уредба в областта на управление на операционния риск.
 • Извършва вътрешен анализ на адекватността на капитала, както и свързаните с този процес стрес-тестове и работи за прилагането на усъвършенствани подходи за изчисляване на капиталовите изисквания за операционен риск;.
 • Развива системата за текущо наблюдение на операционния риск и предлага превантивни мерки при идентифициране на негативен тренд на някой от ключовите рискови индикатори.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование, образователно - квалификационна степен Бакалавър;
 • Минимум 3 (три) години трудов стаж в областта на банковото дело. Опит в управлението на операционния риск ще се счита за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност (вкл. опит в работата с бази данни);
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Познания в областта на статистиката ще се считат за предимство.

Необходими умения

 • Критична оценка на бизнес процеси и откриване на потенциални слабости в тях;
 • Способност за анализиране на големи обеми от информация и идентифициране на тенденции в развитието на операционния риск;
 • Умение за вземане на решения, аналитично мислене, прецизност, лоялност, комуникативност;
 • Психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации;
 • Отлично познаване на банковата нормативна уредба в страната и добрите практики в областта на операционния риск;
 • Способност за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички