Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Главен експерт в Отдел „Управление на операционния риск”

към Дирекция „Управление на операционния, пазарния и контрагентски риск“ в Централно управление, до 15.06.2018

София - 3.01.2018


Основни задължения:

 • Изготвя анализ на събраната информация за възникнали операционни събития и разработва мерки за редуциране на тяхната поява в бъдеще.
 • Подпомага процеса по самооценка на риска в звената и анализира получената информация с цел идентифициране на уязвимите зони в дейността на Банката.
 • Участва в разработването и поддръжката на вътрешнобанковата нормативна уредба в областта на управление на операционния риск.
 • Извършва вътрешен анализ на адекватността на капитала, както и свързаните с този процес стрес-тестове и работи за прилагането на усъвършенствани подходи за изчисляване на капиталовите изисквания за операционен риск;.
 • Развива системата за текущо наблюдение на операционния риск и предлага превантивни мерки при идентифициране на негативен тренд на някой от ключовите рискови индикатори.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование, образователно - квалификационна степен Бакалавър;
 • Минимум 3 (три) години трудов стаж в областта на банковото дело. Опит в управлението на операционния риск ще се счита за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност (вкл. опит в работата с бази данни);
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Познания в областта на статистиката ще се считат за предимство.

Необходими умения

 • Критична оценка на бизнес процеси и откриване на потенциални слабости в тях;
 • Способност за анализиране на големи обеми от информация и идентифициране на тенденции в развитието на операционния риск;
 • Умение за вземане на решения, аналитично мислене, прецизност, лоялност, комуникативност;
 • Психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации;
 • Отлично познаване на банковата нормативна уредба в страната и добрите практики в областта на операционния риск;
 • Способност за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам