Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Главен експерт "Общо съответствие"

към Дирекция "Съответствие", Централно управление, гр. София, до 15.04.2018

София - 15.03.2018


Основни задължения:

 • Изготвя становища по проекти на вътрешни актове и други инициативи от гледна точка на областите на съответствие.
 • Изготвя предложения за предприемане на необходимите действия за привеждане на вътрешните правила и процедури в съответствие с нормативните и регулаторни изисквания, както и с политиките на Банкова група ОТП.
 • Участва в подготовката на документите по имплементиране на политиките на Банкова група ОТП в Банка ДСК.
 • Извършва проверки в областите на съответствието, в т.ч. относно спазване на правилата за управление конфликта на интереси и нормите за етично поведение, отразени в съответните вътрешнобанкови актове.
 • Систематизира и анализира информацията, необходима за управление конфликта на интереси.
 • Извършва проверки на клиенти, в т.ч. и кредитоискатели.
 • Осъществява контрол по спазването на изискванията на FATCA/CRS/DAC2 в дейността на Банката, както и по прилагането на политиката „Познавай своя клиент“ (KYC) и рисковото профилиране.
 • Организира, завежда и поддържа регистри и друга информация, изисквана от законовата уредба и вътрешните правила на Банката за целите на съответствието.
 • Изготвя презентации и учебни материали, необходими за обучението на служителите на Банка ДСК по въпросите на съответствието.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо или юридическо;
 • Образователно-квалификационна степен “Магистър“;
 • Професионален опит – минимум 3 (три) години трудов стаж в банковия/финансовия сектор или юридически стаж;
 • Опит в областта на банковото съответствие (Compliance) и/или в контролна дейност в кредитни институции е предимство;
 • Много добра компютърна грамотност MS Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам