Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в отдел "Общо съответствие"

към Дирекция "Съответствие", Централно управление, гр. София, до 25.12.2018

София - 10.12.2018


Основни задължения:

 • Изготвя становища по проекти на вътрешни актове и други инициативи от гледна точка на областите на съответствие.
 • Изготвя предложения за предприемане на необходимите действия за привеждане на вътрешните правила и процедури в съответствие с нормативните и регулаторни изисквания, както и с политиките на Банкова група ОТП.
 • Участва в подготовката на документите по имплементиране на политиките на Банкова група ОТП в Банка ДСК.
 • Извършва проверки в областите на съответствието, в т.ч. относно спазване на правилата за управление конфликта на интереси и нормите за етично поведение, отразени в съответните вътрешнобанкови актове.
 • Систематизира и анализира информацията, необходима за управление конфликта на интереси.
 • Извършва проверки на клиенти, в т.ч. и кредитоискатели.
 • Осъществява контрол по спазването на изискванията на FATCA/CRS/DAC2 в дейността на Банката, както и по прилагането на политиката „Познавай своя клиент“ (KYC) и рисковото профилиране.
 • Организира, завежда и поддържа регистри и друга информация, изисквана от законовата уредба и вътрешните правила на Банката за целите на съответствието.
 • Изготвя презентации и учебни материали, необходими за обучението на служителите на Банка ДСК по въпросите на съответствието.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо или юридическо;
 • Образователно-квалификационна степен “Магистър“;
 • Професионален опит – минимум 3 (три) години трудов стаж в банковия/финансовия сектор или юридически стаж;
 • Опит в областта на банковото съответствие (Compliance) и/или в контролна дейност в кредитни институции е предимство;
 • Много добра компютърна грамотност MS Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички