Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Главен експерт в отдел "Защита на данните"

Към Дирекция "Съответствие", Централно управление, гр. София, до 23.03.2018 г.

София - 2.03.2018


Основни задължения:

 • Координира и администрира дейностите свързани със законосъобразното обработване на лични данни в Банка ДСК и дъщерните й дружества.
 • Изготвя становища по банкови проекти и продукти, вътрешни актове и други инициативи от гледна точка на защитата на личните данни.
 • Контролира дейността по законосъобразната обработка на лични данни, като изготвя обобщени становища за това.
 • Изготвя предложения за предприемане на необходимите действия за привеждане на вътрешните правила и процедури в съответствие с нормативните и регулаторни изисквания за защита на личните данни, както и с политиките на Банкова група ОТП.
 • Извършва анализ и оценка на обработката на лични данни, като изготвя аналитични справки, отчети и становища относно нейното състояние.
 • Участва в подготовката на документите по имплементиране на политиките за защита на личните данни на Банкова група ОТП в Банка ДСК.
 • Участва в работни групи, тълкува и дава становища във връзка с решаване на конкретни казуси, свързани със Общ регламент относно защитата на данните, Закон за защита на личните данни, други законови и подзаконови актове, указания на европейски и национални органи с функции в областта на защитата на личните данни, както и вътрешните актове на Банката.
 • Осъществява контрол по спазването на изискванията и извършва проверки по прилагането на Общ регламент относно защита на личните данни /GDPR/ в дейността на Банката.
 • Организира, завежда и поддържа в актуален вид регистри и друга информация, изисквана от законовата уредба и вътрешните правила на Банката за целите на съответствието с Общ регламент относно защита на личните данни /GDPR/.
 • Изготвя презентации и учебни материали, необходими за обучението на служителите на Банка ДСК по въпросите на защита на личните данни.
 • Координира и лично участва в изпълнението на мероприятията по опазването на банковата информация и прави предложения, относно конкретни мерки за нейната защита.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо или юридическо;
 • Образователно-квалификационна степен “Магистър“;
 • Професионален опит – минимум 3 (три) години трудов стаж в банковия/финансовия сектор, юридически стаж и/или в областта на защита на личните данни.
 • Опит в областта на банковото съответствие (Compliance), контролна дейност в кредитни институции и/или в областта на защита на личните данни е предимство;
 • Много добра компютърна грамотност MS Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография (CV) на български и на английски език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам