Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт бизнес развитие, в Отдел "ДСК Директ, ДСК Смарт и мобилни приложения"

към Дирекция "Електронно банкиране и социални медии", Централно Управление, гр. София, до 25.02.2018 г.

София - 25.01.2018


Основни задължения:

 • Участва в разработването на нови услуги, предлагани чрез електронни канали – електронно и мобилно банкиране.
 • Участва в работни групи и проекти, свързани с разработването и внедряването на нови електронни и мобилни услуги.
 • Следи тенденциите в развитието на електронните услуги и електронните продажби и дава предложения за промени на съществуващите и внедряване на нови продукти.
 • Участва в разработването на кампании за популяризиране на електронните услуги - електронно и мобилно банкиране.
 • Следи за качеството на предлаганите от Банка ДСК услуги чрез електронни канали на дистрибуция и изготвя необходимата информация за състоянието и тенденциите в развитието им.
 • Участва в разработването и актуализирането на нормативни актове, регламентиращи организацията на обслужването чрез електронни канали на дистрибуция.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година трудов стаж в банкова, финансова институция или организация в областта на електронните услуги;
 • Много добра компютърна грамотност, познаване на електронни и мобилни услуги;
 • Да владее английски език писмено и говоримо. Ползването на втори западен език е предимство;
 • Да притежава психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации, аналитично мислене, комуникативност, умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
 • Ръководител отдел "Управление на проблемни кредити на физически лица"

  към Дирекция „Проблемни кредити” в Централно управление, до 13.09.2018г.

  София - 15.08.2018

 • Мениджър Връзки с бизнес клиенти

  към Направление Корпоративно Банкиране в гр. София, до 07.09.2018г.

  София - 15.08.2018

 • Credit Risk Reporting Analyst

  The Credit Risk Analyst is responsible for regular and ad-hoc reporting on DSK Bank lending portfolio, analyses of risk strategies (champion challenger tests) and providing relevant information to the management that allows optimizing and improving the portfolio quality. Additionally, the analyst is responsible for performing various analyses contributing toward increasing the understanding of customer behavior, the correlation between client characteristics and risk/delinquency. The Credit Risk Analyst also develops and maintains the queries and databases, ensures the data used is compliant and optimizes regular reporting processes.

  Sofia - 15.08.2018