Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт Бизнес развитие CRM

към Отдел „Директен маркетинг и сегментация”, Управление „Електронни продажби и развитие” в Централно управление, гр. София, до 22.03.2018 г.

София - 22.02.2018


Основни задължения:

 • Изготвяне на специализирани отчети и анализи.
 • Обработване на бази данни.
 • Разработване и тестване на статистически модели.
 • Изпълнение и контрол на кампании за директен маркетинг.
 • Управление на проекти (бизнес задания, тестване, обучения).

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър/Магистър;
 • Да владее английски език (работно ниво);
 • Да има много добри аналитични и комуникативни способности и умения за работа в екип;
 • Практически опит в областта на статистически анализ (SPSS; SAS) е предимство;
 • Практически опит в областта на бази данни (SQL;ORACLE; MS SQL; PL/SQL Developer) е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Схема на допълнително заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички