Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в Дирекция "Доставки" - по заместване

Централно управление, гр. София, до 22.02.2018 г.

София - 22.01.2018


Основни задължения:

 • Извършва дейности по договаряне, доставка и/или осигуряване на материали, стоки и услуги необходими за дейността на Банката;
 • Анализира, оптимизира и обезпечава необходимите за дейността на Банката стоки и услуги, в координация със структурните звена на Банката;
 • Извършва дейности по организация и координация на конкурси за доставка на стоки и услуги в съответствие с правилата на Банка ДСК;
 • Участва в дейности по обработка, обобщаване и оценка на офертна информация в процеса на избор на доставчици на Банката;
 • Участва в преговори с доставчици на стоки и услуги, относно условията на сделките и работи по изготвяне на договори за доставка;
 • Поддържа регистър с данни за сключени договори, доставчици и сделки.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър/Магистър;
 • Професионален опит – минимум 1 (една) година в областта на организацията и управлението на дейности по доставка на стоки и услуги и свързаните с тях логистични процеси;
 • Опит в работата по подготовка и провеждане на конкурси за избор на доставчици на стоки и услуги; изготвяне на анализи и отчети;
 • Отлични комуникативни способности и умения за работа в екип;
 • Много добра компютърна грамотност: задълбочени познания и опит в обработката на данни в MS Excel;
 • Много добри аналитични способности и творчески подход;
 • Отговорност, прецизност и лоялност;
 • Добър английски е предимство;
 • Опит в областта на доставките в банка или друга финансова институция е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и водещ пазарен дял;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български и английски език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички