Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в Дирекция "Електронни канали"

Експерт към Дирекция „Електронни канали”, Управление „Банкови операции", в Централно управление, гр. София, до 21.03.2018

София - 6.03.2018


Основни задължения:

 • Участва в съставянето на процедурите и изискванията за експлоатация на разработените електронни канали за дистрибуция.
 • Консултира и оказва методическа помощ при възникнали проблеми при клиенти, ползващи услугите на електронните канали.
 • Обработва подаваните по електронен път клиентски нареждания, оторизира плащания, следи за осигуряване на необходимите документи и декларации.
 • Следи за правомерността на предоставения достъп до електронните канали както и оторизира достъпа съгласно действащи процедури.
 • Осъществява комуникация с клонове по оперативна работа и възниквалите проблеми, свързани с дейността на дирекцията.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – магистър, специалности свързани с икономика, обработка на икономическата информация, информатика, второ висше юридическо образование е предимство;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж свързан с функционалните задължения;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банково дело и електронно банкиране;
 • Да познава и умее да прилага основните нормативни актове като Закон за кредитните институции, наредби на БНБ, Търговски закон, Валутен закон, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Национални счетоводни стандарти;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, etc.);
 • Ползване на английски език;
 • Да притежава психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации, аналитично мислене, комуникативност, умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички