Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в Дирекция "Електронни канали"

Експерт към Дирекция „Електронни канали”, Управление „Банкови операции", в Централно управление, гр. София, до 21.03.2018

София - 6.03.2018


Основни задължения:

 • Участва в съставянето на процедурите и изискванията за експлоатация на разработените електронни канали за дистрибуция.
 • Консултира и оказва методическа помощ при възникнали проблеми при клиенти, ползващи услугите на електронните канали.
 • Обработва подаваните по електронен път клиентски нареждания, оторизира плащания, следи за осигуряване на необходимите документи и декларации.
 • Следи за правомерността на предоставения достъп до електронните канали както и оторизира достъпа съгласно действащи процедури.
 • Осъществява комуникация с клонове по оперативна работа и възниквалите проблеми, свързани с дейността на дирекцията.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – магистър, специалности свързани с икономика, обработка на икономическата информация, информатика, второ висше юридическо образование е предимство;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж свързан с функционалните задължения;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банково дело и електронно банкиране;
 • Да познава и умее да прилага основните нормативни актове като Закон за кредитните институции, наредби на БНБ, Търговски закон, Валутен закон, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Национални счетоводни стандарти;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, etc.);
 • Ползване на английски език;
 • Да притежава психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации, аналитично мислене, комуникативност, умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам