Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в отдел "Бизнес развитие"

към Управление „Развитие на сегменти, продукти и ценообразуване”, Централно Управление, гр. София, до 12.01.2018 г.

София - 19.12.2017


Основни задължения:

 • Изготвя пазарни проучвания за конкуренцията в Ритейл банкирането и други ad hoc такива, спомагащи бизнес развитието.
 • Изготвя регулярни отчети и презентации за развитието на отделни продукти и кампании и мониторинг на представянето на отделните региони и клоновата мрежа.
 • Участва в регулярни прегледи на процесите и продуктите за физически лица на Банка ДСК.
 • Участва в изготвянето на предложения и имплементирането на нови/промени в съществуващи продукти и процеси и стимулиране на продажбите на дадени продукти (кампании).
 • Участва в изготвянето и организирането на продуктови и продажбени обучения на служителите.
 • Изпълнява и други специфични задачи, възложени му от прекия ръководител.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в банкова или финансова институция;
 • Да познава и умее да прилага основните нормативни актове;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Да владее английски език писмено и говоримо. Ползването на втори западен език е предимство;
 • Да притежава аналитично и креативно мислене, отлични комуникативни и организационни умения и за работа в екип;
 • Да притежава постоянство и ориентираност към резултата, психическа стабилност при стресови ситуации

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички