Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт в отдел "Продуктово развитие и продажби"

към Дирекция „Бизнес развитие и продукти”, Управление „Корпоративно банкиране”, Централно управление, гр. София, до 16.03.2018 г.

София - 23.02.2018


Основни задължения:

 • Актуализира съществуващите кредитни продукти и услуги, в съответствие с нуждите на клиентите и стратегическите цели на банката.
 • Участва в процеса по изготвяне на нови продукти за корпоративни клиенти на банката, вкл. за продукти с използване на финансови инструменти от международни или местни институции.
 • Оказва съдействие на мениджърите връзки с клиенти при необходимост от координация с поддържащите звена в Централно управление на банката.
 • Управлява процеса по включване на кредитни сделки в гаранционни програми на външни институции, и участва в изготвянето на отчетност по програмите.
 • Осъществява комуникация с международни финансови институции и с поделения на банката във връзка с изпълнение на договорните й ангажименти.
 • Участва в преговорите и текущата комуникация с корпоративни клиенти във връзка със сделки, излизащи извън стандартните рамки на обслужване.
 • Представлява Направление Корпоративно банкиране във вътрешни проекти и работни групи, имащи отношение към продуктовото развитие.
 • Съдейства за изработване на указания и процедури, имащи отношение към продуктовите параметри и подпомагащи продажбите.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;
 • Познания в областта на банковото дело и финансите;
 • Опит в работата с гаранционни инструменти за финансиране на проекти по европейски програми ще се счита за предимство;
 • Умения за работа с Excel и PowerPoint на високо ниво;
 • Английски език – писмено и говоримо;
 • Аналитично мислене;
 • Инициативност.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички