Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт информационна сигурност

Централно управление, гр. София, до 25.05.2018 г.

София - 9.05.2018


Основни задължения:

 • Координира и участва в дейности, свързани с осигуряване на информационна сигурност.
 • Извършва наблюдение и анализ на информационната мрежа за евентуални атаки насочени към тях.
 • Оценява и описва потенциални рискове, както и организира тяхното отстраняване.
 • Участва в изготвянето на анализи, експертизи, правила и други разработки, свързани с информационната сигурност.
 • Участва в обучение на персонала за спазване на правилата за ИТ сигурност.
 • Извършва проверки и изготвя доклади свързани с осигуряване на информационната сигурност.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше техническо;
 • Образователно-квалификационна степен “Магистър“;
 • Професионален опит – минимум 3 (три) години трудов стаж в областта на информационното обслужване;
 • Допълнителни сертификати свързани с информационната сигурност, ще се считат за предимство;
 • Специални: Теоретични и практически познания в областта на информационните технологии, работа с програмни продукти и мрежи;
 • Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Умение за работа в екип;
 • Умения за взимане на решение под стрес.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография (CV) на български и на английски език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички