Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт към Управление "Контролинг"

Управление „Контролинг“ в направление „Финанси и планиране“, в Централно управление, гр. София, до 31.03.2018 г.

София - 8.02.2018


Основни задължения:

 • Изготвяне на отчети относно дейността на Банката предназначени за ръководните органи, други звена и Банка ОТП;
 • Изготвянето на финансови анализи, доклади, презентации;
 • Изготвяне на стратегията на банковата група, бизнес план и бюджети;
 • Анализ на дейностите по бизнес направления, клиентски сегменти, продукти;
 • Анализ на динамиката на финансовите показатели и отклоненията им от поставените цели;
 • Анализ на банковия пазар и позиционирането на Банката спрямо конкурентните банки.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо или Висше математическо;
 • Образователно-квалификационна степен – Магистър/Бакалавър;
 • Професионален опит в областта на отчетност и анализи;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Аналитични способности и задълбочен подход към работа с данни;
 • Свободно ползване на английски език, основно писмено (в презентации, доклади, кореспонденция);
 • Добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички