Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт – одобрител на оценки

в Отдел "Одобрение на оценки на имоти" към Дирекция „Анализ и одобрение”, Управление „ЦБО и организация на процесите”, за гр. София, до 10.02.2018 г.

София - 10.01.2018


Основни задължения:

• Контрол и одобрение на оценки на недвижими имоти, анализ на данни и отчети.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – Висше;
• Образователно-квалификационна степен Бакалавър;
• Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж като оценител на недвижими имоти;
• Притежаване на Сертификат издаден от КНОБ за оценка на недвижими имоти;
• Да има много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, etc.);
• Да има отлични комуникативни способности и умения за работа в екип;
• Притежаване на други Сертификати издадени от КНОБ е предимство;
• Ползването на западен език е предимство.

Ние предлагаме:

• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

• Мотивационно писмо;
• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
• Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България, както и други сертификати за оценителска правоспособност, издадени от Камарата на независимите оценители в България.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички