Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Експерт - Човешки ресурси

Управление „Човешки ресурси”, Централно управление, гр. София, до 10.01.2018 г.

София - 8.12.2017


Основни задължения:

 • Участие в планиране на ресурсите, развитието и управлението на промените в Банка ДСК и нейната група;
 • Разработване и прилагане на вътрешни регулации в областта на управление на човешките ресурси;
 • Участие в процеса на управление на разходите за труд;
 • Участие в управление на представянето и оценяване на изпълнението;
 • Участва в планирането и организирането на вътрешни и външни обучения на персонала;
 • Води кореспонденция, изготвя анализи, поддържа информационни бази, свързани с дейността.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен - „Магистър” (предимство са специалности, свързани с човешките ресурси);
 • Професионален опит: минимум 3 (три) години практика в областта на управлението на човешки ресурси; опит в областта на банковото дело и финансите е предимство;
 • Теоретични познания и практически умения в управлението на човешки ресурси; познание на банковото дело е предимство;
 • Познания по националната нормативна уредба, регулираща трудово-правните отношения;
 • Познания по европейската правна рамка в областта на банковото дело са предимство;
 • Много добри компютърни умения – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Access, Visio, Outlook); специализиран софтуер за ЧР;
 • Ползване на английски език – писмено и говоримо;
 • Много добри комуникативни способности, презентационни умения, способност за екипна работа, личностен интегритет.

Ние предлагаме:

 • Професионална реализация във водеща финансова институция с изградени традиции, част от европейска банкова група;
 • Възнаграждение, основано на: индивидуално трудово представяне, периодична оценка на изпълнението, корпоративна социална политика.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография на български и английски език (европейски формат) – с актуална снимка;
 • Копие на диплома за висше образование;
 • Документ, удостоверяващ ниво на ползване на английски език.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички