Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Инспектор набиране на персонал и администрация

в Дирекция "Набиране на персонал и администрация", до 10.01.2018 г.

София - 8.12.2017


Основни задължения:

 • Организира и осъществява дейности в областта на трудовите правоотношения.
 • Изготвя актовете за сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на служителите и работниците от регионалните центрове на Банката.
 • Оформя актовете за сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на служителите и работниците от Централно управление на Банката и на Главните регионални мениджъри на РЦ на Банката.
 • Следи за сроковете на сключените срочни трудови договори и тези със срок за изпитване, своевременно уведомява преките им ръководители и ръководството за вземане на окончателно решение.
 • Подготвя и подава в НАП (Национална Агенция за Приходите) уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори.
 • Изготвя при необходимост съответните документи за вземане на разрешения за прекратяването на трудовите договори на служителите и работниците, ползващи закрила по чл. 333 от КТ.
 • Оформя и актуализира личните трудови дела на служителите и работниците от Централно управление на Банката и на главните регионални мениджъри на РЦ на Банката.
 • Издава и оформя трудовите книжки, като своевременно отразява в тях настъпилите промени.
 • Изготвя заповеди за ползване на различни видове отпуски и за изплащане на обезщетения по КТ.
 • Извежда и съхранява оригиналите на всички видове заповеди на ръководството на Банката.
 • Изготвя справки, удостоверения, служебни бележки и др. удостоверяващи факти, свързани с трудовите правоотношения на служителите и работниците.
 • Подготвя документите на подлежащите на пенсиониране служители и работници на ЦУ на Банката.
 • Организира техническата подготовка за провеждане на конкурси за длъжности, които ще се заемат с конкурс.
 • Съхранява личните трудови досиета на напусналите служители и работници.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше, образователно квалификационна степен „професионален бакалавър по Икономика”; по изключение се допуска заемане на длъжността със средно-специално образование, но при наличието на минимум 2 (две) години трудов стаж в банковата/финансовата сфера на подходяща длъжност;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години професионална практика/трудов стаж в областта на банковото дело и финансите или управлението на човешки ресурси;
 • Теоретични и практически познания в областта на банковото дело и управлението на човешки ресурси (ТРЗ и личен състав);
 • Опит в областта на трудовото и социално законодателство;
 • Познания в нормативната уредба, регулираща трудово-правните и осигурителни отношения;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Личностен интегритет, много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Възнаграждение, свързано с трудовото представяне.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички