Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Инспектор набиране на персонал и администрация

в Дирекция "Набиране на персонал и администрация", до 10.01.2018 г.

София - 8.12.2017


Основни задължения:

 • Организира и осъществява дейности в областта на трудовите правоотношения.
 • Изготвя актовете за сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на служителите и работниците от регионалните центрове на Банката.
 • Оформя актовете за сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на служителите и работниците от Централно управление на Банката и на Главните регионални мениджъри на РЦ на Банката.
 • Следи за сроковете на сключените срочни трудови договори и тези със срок за изпитване, своевременно уведомява преките им ръководители и ръководството за вземане на окончателно решение.
 • Подготвя и подава в НАП (Национална Агенция за Приходите) уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори.
 • Изготвя при необходимост съответните документи за вземане на разрешения за прекратяването на трудовите договори на служителите и работниците, ползващи закрила по чл. 333 от КТ.
 • Оформя и актуализира личните трудови дела на служителите и работниците от Централно управление на Банката и на главните регионални мениджъри на РЦ на Банката.
 • Издава и оформя трудовите книжки, като своевременно отразява в тях настъпилите промени.
 • Изготвя заповеди за ползване на различни видове отпуски и за изплащане на обезщетения по КТ.
 • Извежда и съхранява оригиналите на всички видове заповеди на ръководството на Банката.
 • Изготвя справки, удостоверения, служебни бележки и др. удостоверяващи факти, свързани с трудовите правоотношения на служителите и работниците.
 • Подготвя документите на подлежащите на пенсиониране служители и работници на ЦУ на Банката.
 • Организира техническата подготовка за провеждане на конкурси за длъжности, които ще се заемат с конкурс.
 • Съхранява личните трудови досиета на напусналите служители и работници.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше, образователно квалификационна степен „професионален бакалавър по Икономика”; по изключение се допуска заемане на длъжността със средно-специално образование, но при наличието на минимум 2 (две) години трудов стаж в банковата/финансовата сфера на подходяща длъжност;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години професионална практика/трудов стаж в областта на банковото дело и финансите или управлението на човешки ресурси;
 • Теоретични и практически познания в областта на банковото дело и управлението на човешки ресурси (ТРЗ и личен състав);
 • Опит в областта на трудовото и социално законодателство;
 • Познания в нормативната уредба, регулираща трудово-правните и осигурителни отношения;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Личностен интегритет, много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Възнаграждение, свързано с трудовото представяне.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам