Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Мрежов специалист

в Дирекция „Инфраструктурна сигурност и комуникации“, Централно управление, гр. София, до 15.06.2018 г.

София - 29.05.2018


Основни задължения:

• Участва в оперативното отстраняване на инциденти на LAN, WAN-та мрежата на Банката, която е изградена изцяло с оборудване Cisco.
• Изпълнява задачи, свързани с комуникация и съвместно отстраняване на инциденти с помощта на външни подизпълнители, като големите телеком доставчици.
• Участва в реализирането на иновативни проекти свързани с комуникациите: 3G\4G, WiFi, Cisco Nexus, Expressway, Capsule, Failover – DNS, load balancers, Cloud решения и т.н.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – Висше, от специалност подходяща за длъжността;
• Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или по-висока;
• Професионален опит.

За предимство ще се счита, всяко от следните, но без да е задължително:
• Наличието на CCNA сертификат или по-висок;
• Отлично владеене на английски език;
• Опит с Load Balancer;
• Опит с WiFi и други сходни технологии;
• Опит със CUCM;
• Опит със Checkpoint FW.

Ние предлагаме:

• Работа във водеща финансова институция инвестираща в съвременни, иновативни ИТ технологии, с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план. Обучения и сертифициране с международно признати сертификати CCNA, CCNP, CCIE и т.н.;
• Атрактивна схема на допълнително заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
• Възможност за запознаване с най-новите технологии в областта на комуникациите от първо лице в практически аспект.

Необходими документи за кандидатстване:

• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
• Мотивационно писмо.


Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички