Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Специалист “Управление на просрочени кредити“

към Дирекция „Управление на просрочени кредити“, Управление „Проблемни кредити” в Централно управление, гр. София, 15.06.2018 г.

София - 16.05.2018


Основни задължения:

 • Извършва управление на просрочени кредити съгласно вътрешните правила на Банката, като инициира телефонни обаждания към клиенти с просрочени кредити.
 • Уточняване проблемите на клиента и съдействие за тяхното разрешаване.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше. По изключение се допуска средно специално икономическо образование, но при наличие на минимум 3 (три) години трудов стаж в банковата/финансова сфера на подходяща длъжност;
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър;
 • Професионален опит: за предпочитане трудов стаж в банковата система или други финансовиинституции;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да има добра компютърна грамотност – MS Office ( Word, Excel, Outlook и др. );
 • Да има отлични комуникативни способности, ясна дикция и умения за работа в екип;
 • Ползването на английски или друг западноевропейски език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички