Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Специалист, управление на човешките ресурси

в Дирекция "Набиране на персонал и администрация", към Управление „Човешки ресурси” в Централно управление, гр. София, до 10.01.2018 г.

София - 8.12.2017


Основни задължения:

 • Изготвя актовете за сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на служителите и работниците от регионалните центрове на Банката.
 • Следи за сроковете на сключените срочни трудови договори и тези със срок за изпитване, своевременно уведомява преките им ръководители и ръководството за вземане на окончателно решение.
 • Подготвя и подава в НАП (Национална Агенция за Приходите) уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори.
 • Изготвя при необходимост съответните документи за вземане на разрешения за прекратяването на трудовите договори на служителите и работниците, ползващи закрила по чл. 333 от КТ.
 • Води заповедна книга и регистри във връзка с възникване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения с Банката.
 • Изготвя справки, удостоверения, служебни бележки и др., удостоверяващи факти, свързани с трудовите правоотношения на служителите и работниците.
 • Оформя и актуализира личните трудови досиета на служителите.
 • Съхранява по съответния ред личните трудови досиета на служителите на Банката.
 • Издава и оформя трудовите книжки, като своевременно отразява в тях настъпилите промени.
 • Обобщава всички отчети и справки за числеността, средствата за работната заплата, образователната структура и др. за системата на Банка ДСК и извършва съответен анализ.
 • Отчита и контролира изпълнението на разчетите за средствата за работна заплата на поделенията на Банка ДСК.
 • Актуализира разчетите за средства за работна заплата при откриване и закриване на поделения на Банката.
 • Изготвя ведомости за РЗ и документи, свързани с тях и ги съхранява по съответния ред в нормативно регламентираните срокове.
 • Изготвя разписанието на длъжностите по работни места на РЦ и ги предлага за съгласуване и утвърждаване.
 • Извежда и съхранява оригиналите на всички видове заповеди на ръководството на Банката.
 • Изготвя заповеди за ползване на различни видове отпуски и за изплащане на обезщетения по КТ.
 • Подготвя документите на подлежащите на пенсиониране служители.
 • Подготвя документите за НОИ, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност и отпуск по майчинство на служителите.
 • Води специална книга за отчитане на извънреден труд.
 • Води кореспонденцията с поделенията, във връзка с въпросите, за които отговоря, след съгласуване с прекия си ръководител.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: – Средно, икономическа специалност е предимство;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година практика в областта на банковото дело и финансите или управлението на човешки ресурси;
 • Теоретични и практически познания в областта на банковото дело и управлението на човешки ресурси (ТРЗ и личен състав);
 • Познания в нормативната уредба, регулираща трудово-правните и осигурителни отношения;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Много добри комуникативни способности и умения за екипна работа.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Възнаграждение, свързано с трудовото представяне.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам