Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Старши юрисконсулт в отдел "Защита на данните"

Към Дирекция "Съответствие", Централно управление, гр. София, до 23.03.2018 г.

София - 2.03.2018


Основни задължения:

 • Осигурява пряко правно обслужване на цялостната дейност в отдел Защита на данните към Дирекция „Съответствие“.
 • Изготвя правни становища по банкови проекти и продукти, вътрешни актове и други инициативи от гледна точка на защитата на личните данни.
 • Изготвя предложения за предприемане на необходимите действия за привеждане на вътрешните правила и процедури в съответствие с нормативните и регулаторни изисквания за защита на личните данни, както и с политиките на Банкова група ОТП.
 • Участва в подготовката на документите по имплементиране на политиките за защита на личните данни на Банкова група ОТП в Банка ДСК.
 • Участва в работни групи, тълкува и дава становища във връзка с решаване на конкретни казуси, свързани със Общ регламент относно защитата на данните, Закон за защита на личните данни, други законови и подзаконови актове, указания на европейски и национални органи с функции в областта на защитата на личните данни, както и вътрешните актове на Банката.
 • Осъществява контрол по спазването на изискванията и извършва проверки по прилагането на Общ регламент относно защита на личните данни /GDPR/ в дейността на Банката.
 • Организира, завежда и поддържа в актуален вид регистри и друга информация, изисквана от законовата уредба и вътрешните правила на Банката за целите на съответствието с Общ регламент относно защита на личните данни /GDPR/.
 • Изготвя презентации и учебни материали, необходими за обучението на служителите на Банка ДСК по въпросите на защита на личните данни.
 • Следи за спазването на законодателството и правилното му прилагане.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше юридическо;
 • Образователно-квалификационна степен “Магистър“;
 • Професионален опит – минимум 3 (три) години трудов стаж в банковия/финансовия сектор, юридически стаж и/или в областта на защита на личните данни
 • Опит в областта на банковото съответствие (Compliance), контролна дейност в кредитни институции и/или в областта на защита на личните данни е предимство;
 • Много добра компютърна грамотност MS Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография (CV) на български и на английски език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички