Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Специалист, управление на човешките ресурси

в Дирекция "Набиране на персонал и администрация", към Управление „Човешки ресурси” в Централно управление, гр. София, до 10.01.2018 г.

София - 8.12.2017


Основни задължения:

 • Изготвя актовете за сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на служителите и работниците от регионалните центрове на Банката.
 • Следи за сроковете на сключените срочни трудови договори и тези със срок за изпитване, своевременно уведомява преките им ръководители и ръководството за вземане на окончателно решение.
 • Подготвя и подава в НАП (Национална Агенция за Приходите) уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори.
 • Изготвя при необходимост съответните документи за вземане на разрешения за прекратяването на трудовите договори на служителите и работниците, ползващи закрила по чл. 333 от КТ.
 • Води заповедна книга и регистри във връзка с възникване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения с Банката.
 • Изготвя справки, удостоверения, служебни бележки и др., удостоверяващи факти, свързани с трудовите правоотношения на служителите и работниците.
 • Оформя и актуализира личните трудови досиета на служителите.
 • Съхранява по съответния ред личните трудови досиета на служителите на Банката.
 • Издава и оформя трудовите книжки, като своевременно отразява в тях настъпилите промени.
 • Обобщава всички отчети и справки за числеността, средствата за работната заплата, образователната структура и др. за системата на Банка ДСК и извършва съответен анализ.
 • Отчита и контролира изпълнението на разчетите за средствата за работна заплата на поделенията на Банка ДСК.
 • Актуализира разчетите за средства за работна заплата при откриване и закриване на поделения на Банката.
 • Изготвя ведомости за РЗ и документи, свързани с тях и ги съхранява по съответния ред в нормативно регламентираните срокове.
 • Изготвя разписанието на длъжностите по работни места на РЦ и ги предлага за съгласуване и утвърждаване.
 • Извежда и съхранява оригиналите на всички видове заповеди на ръководството на Банката.
 • Изготвя заповеди за ползване на различни видове отпуски и за изплащане на обезщетения по КТ.
 • Подготвя документите на подлежащите на пенсиониране служители.
 • Подготвя документите за НОИ, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност и отпуск по майчинство на служителите.
 • Води специална книга за отчитане на извънреден труд.
 • Води кореспонденцията с поделенията, във връзка с въпросите, за които отговоря, след съгласуване с прекия си ръководител.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: – Средно, икономическа специалност е предимство;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година практика в областта на банковото дело и финансите или управлението на човешки ресурси;
 • Теоретични и практически познания в областта на банковото дело и управлението на човешки ресурси (ТРЗ и личен състав);
 • Познания в нормативната уредба, регулираща трудово-правните и осигурителни отношения;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Много добри комуникативни способности и умения за екипна работа.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Възнаграждение, свързано с трудовото представяне.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография на български език – с актуална снимка.