empty image

Кариери

 

Експерт в Отдел "Противодействие на изпирането на пари и финансиране на тероризма"

към Управление „Сигурност“ в Централно управление, гр. София

Основни задължения:

 • Извършване на задълбочен анализ на предоставената вътрешно-банкова информация, по отношение на нейната достоверност и във връзка с дейността на Банката по прилагане на изискванията на ЗМИП и ЗМФТ в качеството ѝ на задължено лице;
 • Осъществяване на мониторинг на операции по клиентски сметки и клиенти на Банката. Наблюдение и контрол на спазването на разпоредбите на ЗМИП и ЗМФТ;
 • Изготвяне на доклади, свързани с дейността на отдела;
 • Съдействие при извършване на одити и проверки от Надзорни органи;
 • Събиране на данни и документи свързани с операции и клиенти на Банката, както и извършване на проверки с цел прилагане и спазване на разпоредбите на ЗМИП и ЗМФТ;
 • Поддържане на регистри и информационни масиви в съответствие със законовата уредба и вътрешните правила на Банката;
 • Участване в изготвянето на становища по проекти за вътрешни правила, процедури и продукти в съответствие със ЗМИП и ЗМФТ;
 • Следене за изменения на приложимото национално и европейско законодателство по превенция изпирането на пари и финансирането на тероризъм;
 • Спазване на изискванията за банкова и професионална тайна, станали известни в хода на изпълняване на служебните задължения.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше – Икономическо или Юридическо;
 • Образователно-квалификационна степен “Магистър“;
 • Професионален опит – минимум 2 години на сходна позиция;
 • Задълбочени познания на нормативната уредба имащи отношение към банковата дейност и съответствието с приложимото национално и европейско законодателство за превенция използването на финансовата система за пране на пари и финансиране на тероризъм;
 • Допълнителни сертификати свързани с обучения, както и достъп до класифицирана информация, ще се считат за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office;
 • Специални: Теоретични и практически познания в областта на цялостната банковата дейност;
 • Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български и английски език – с актуална снимка.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Business Analyst

We are DSK Bank, proud member of OTP Group, a leading financial institution in CEE. As one of the leading banks on the Bulgarian market we pride ourselves in delivering an honest and transparent service to our clients and our employees. We offer you to join a young and dynamic team, and shape the future of banking. This is a fantastic opportunity for a professional to make real impact within the largest Bank in Bulgaria.
Currently we are looking for a seasoned professional for the position of Business Analyst, located in Varna.

Тестер на банков софтуер / Quality Assurance Специалист

в Дирекция “Център за споделени услуги и компетенции“, Централно управление, гр. София

Главен Експерт, Отдел „Трежъри Бек офис“

в Дирекция „Бек офис Финансови инструменти“, град София

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати