empty image

Кариери

 

Кредитен инспектор - за клон Костинброд, Регион „София – Изток“, град София

Кредитен инспектор - за клон Костинброд, Регион „София – Изток“, град София, до 14.08.2020 г.

Основни задължения:

 • Консултиране и обслужване на клиентите на Банката по продукти по актива и пасива в лева и чуждестранна валута.
 • Осъществяване на продажби на банкови карти – дебитни и кредитни, кредит – овърдрафт, спестовни и срочни влогове, разплащателни сметки и електронно банкиране.
 • Управление на предоставените кредити, кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит – овърдрафт и проследяване на тяхното редовно погасяване.
 • Реализиране на кръстосани продажби на банкови продукти и услуги, както и на застрахователни, пенсионно-осигурителни и др.
 • Привличане на нови клиенти, осъществяване на директен контакт с потенциални клиенти, провеждане на презентации пред персонала на фирми, с цел привличането им за клиенти на Банката.
 • Изготвяне на договори, становища, доклади и анализи.
 • Работа с касова наличност в лева и валута. Разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалности свързани с функционалните задължения;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година във финансовата или банковата сфера;
 • Теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Много добра пазарна ориентация;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office 2013.
 • Познания по английски език;

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка;
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Project Management Officer, Head office, Sofia

DSK Bank’s Strategy and Finance Division has established the Strategy and Performance Management Department to foster new ideas, drive transformation and support the bank to exploit its full potential. We offer you to join a young and dynamic team, and shape the future of banking. This is a fantastic opportunity for a professional to make real impact within the largest Bank in Bulgaria.

Head office, Sofia, to 28.08.2020

Business Analyst – Strategy, Head office, Sofia

DSK Bank’s Strategy and Finance Division has established the Strategy and Performance Management Department to foster new ideas, drive transformation and support the bank to exploit its full potential. We offer you to join a young and dynamic team, and shape the future of banking. This is a great opportunity for a professional to make real impact within the largest Bank in Bulgaria.
Join our team and advance your career as a Business Analyst – Strategy, Head office, Sofia to 28.08.2020

Business Analyst – Robotic Process Automation, Head office, Sofia

DSK Bank’s Strategy and Finance Division has established the Strategy and Performance Management Department to foster new ideas, drive transformation and support the bank to exploit its full potential. We offer you to join a young and dynamic team, and shape the future of banking. This is a great opportunity for a professional to make real impact within the largest Bank in Bulgaria.
Join our team and advance your career as a Business Analyst – Robotic Process Automation, Head office, Sofia to 28.08.2020

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати