empty image

Кариери

 

Мениджър "Връзки с корпоративни клиенти"

към Направление Корпоративно банкиране, гр. Пловдив

Основни задължения:

 • Разработва и прилага целеви план, насочен към разширяване на портфолиото от клиенти.
 • Максимизиране на дела на Банката в ползваните банкови продукти и услуги от управляваното портфолио от корпоративни клиенти, чрез изпълняване на последователна и ефективна стратегия за контакт с клиентите.
 • Изграждане на цялостни взаимоотношения с клиентите, покривайки техните бизнес и лични нужди, чрез реализиране на кръстосани продажби и насочване на клиентите към подходящите специалисти или други клиентски сегменти.
 • Проактивно предлагане на подходящи пакети от продукти и услуги, отговарящи на нуждите на клиентите, като се фокусира върху основните продукти (кредити, депозити, разплащания, електронно банкиране, FX).
 • Структуриране на продажбените оферти и ги съгласуване със съответните звена.
 • Регулярно следене за удовлетвореността на клиентите от предоставените им услуги.
 • Анализ на финансови отчети на Корпоративни клиенти и структуриране на кредитни сделки в съответствие с Кредитната политика и действащите правила на Банка ДСК ЕАД.
 • Координация и контрол за правилното изпълнение на всички транзакции с клиенти.
 • Отговорност за структурирането на кредитните сделки и поддържането на документацията, свързана с тях.
 • Защитаване на активите и репутацията на банката, като опознава добре клиентите и следи регулярно за наличието на ранни предупредителни сигнали.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо.
 • Образователно-квалификационна степен Магистър.
 • Професионален опит - минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите и по-специално кредитиране на предприятия.
 • Да познава и умее да прилага основните нормативни актове като Закон за кредитните институции, наредби на БНБ, Търговски закон, Валутен закон, Данъчно-процесуален кодекс, Закон за задълженията и договорите, Закон за особените залози, Закон за счетоводството, Закон за ДДС, Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Национални счетоводни стандарти.
 • Да има много добри комуникативни способности, умения за работа в екип, инициативност и отговорност.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара.
 • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност.
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.
 • Възможност за професионално развитие в сферата на корпоративното кредитиране и управление на кредитният риск.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Подробна автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.
 • Мотивационно писмо.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Business Analyst

We are DSK Bank, proud member of OTP Group, a leading financial institution in CEE. As one of the leading banks on the Bulgarian market we pride ourselves in delivering an honest and transparent service to our clients and our employees. We offer you to join a young and dynamic team, and shape the future of banking. This is a fantastic opportunity for a professional to make real impact within the largest Bank in Bulgaria.
Currently we are looking for a seasoned professional for the position of Business Analyst, located in Varna.

Тестер на банков софтуер / Quality Assurance Специалист

в Дирекция “Център за споделени услуги и компетенции“, Централно управление, гр. София

Главен Експерт, Отдел „Трежъри Бек офис“

в Дирекция „Бек офис Финансови инструменти“, град София

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати