empty image

Кариери

 

Професионална учебна практика за млади юристи в Корпоративно банкиране на Банка ДСК ЕАД

За студенти в 3, 4 или 5 курс на тяхното юридическо образование, както и наскоро завършили специалност „Право“, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в сегмент Корпоративно банкиране/Корпоративен център – София в рамките на период до 3 месеца.

Основни задължения:

Основните времеви параметри на професионалната учебна практика – обща продължителност и дневна часова ангажираност се договарят индивидуално с всеки кандидат.

Основни времеви параметри: от 1 до 3 месеца.

Часова ангажираност в 1 ден: минимум 4 часа, максимум 8 часа.

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователно равнище и етап от обучението към момента на кандидатстване: студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІI-ти курс;
 2. Владеене на писмен и говорим английски език;
 3. За предимство ще се счита ползване на втори чужд език или предоставяне на сертификат за достигнато ниво на владеене на английски език.

Как може да се включите в програмата:

Приемът на млади специалисти за професионална учебна практика в Корпоративен център – София се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:

 • І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
 • ІІ-ри етап: “Събеседване / структурирано интервю”.

Ние предлагаме:

Ние Ви предлагаме възможност да надградите академичните си познания с практически опит, придобит в професионална среда на едно от най-динамичните направления в Банката.

Програмата цели да обогати познанията на младите специалисти, но също така и да им съдейства за ориентация към по-нататъшната професионална реализация.

За Вашето качествено практическо обучение ще помогне младият и динамичен екип от опитни професионалисти, работещи в сегмент Корпоративно банкиране на Банка ДСК.

Необходими документи за кандидатстване:

 • мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област / дейност, в която кандидатът желае да проведе професионална учебна практика;
 • автобиография (“СV”) с приложена актуална снимка.
 • При допълнително поискване се представят:
 • Препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище;
 • Копие на студентска книжка / академична справка с информация за резултатите от положените към момента на кандидатстване изпити;
 • Копие на диплома за завършено Висше образование – в случаите когато кандидатите са Бакалаври и следват магистратура.

При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” в свободен текст.

Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Мениджър Връзки с бизнес клиенти, малък и среден бизнес, гр. Търговище

Мениджър Връзки с бизнес клиенти, малък и среден бизнес, гр. Търговище, до 26.08.2020 г.

Кредитен инспектор - за клон Костинброд, Регион „София – Изток“, град София

Кредитен инспектор - за клон Костинброд, Регион „София – Изток“, град София, до 14.08.2020 г.

Специалист "Банкови операции" - Корпоративен център, гр. София

Банков служител обслужване на клиенти, Корпоративен център - Ключови клиенти или Бизнес център - Среден пазар в гр. София, до 21.08.2020 г.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати