empty image

Кариери

 

Специалист „Банкови операции” по заместване

за банков офис Чепеларе, гр. Чепеларе

Основни задължения:

 • Консултиране, продажби и обслужване на клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и валута;
 • Регистриране и осчетоводяване на операции в лева и валута и завеждането им в счетоводната система;
 • Извършване на кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги;
 • Осъществяване на продажби на кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит-овърдрафт;
 • Извършване на справки по искане на клиенти, откриване/закриване на клиентски сметки;
 • Извършване на сделки, свързани с покупко-продажба на валута. Работа с касова наличност в лева и валута. Разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно икономическо или завършено висше икономическо с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности, свързани с функционалните задължения;
 • Професионален опит: предимство е трудов стаж в банковата система или други финансови институции по дейности свързани с основните задължения;
 • Сертификат за работа с валута;
 • Теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • Познания на английски език.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Подробна автобиография на български език - с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо;
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Business Analyst

We are DSK Bank, proud member of OTP Group, a leading financial institution in CEE. As one of the leading banks on the Bulgarian market we pride ourselves in delivering an honest and transparent service to our clients and our employees. We offer you to join a young and dynamic team, and shape the future of banking. This is a fantastic opportunity for a professional to make real impact within the largest Bank in Bulgaria.
Currently we are looking for a seasoned professional for the position of Business Analyst, located in Varna.

Тестер на банков софтуер / Quality Assurance Специалист

в Дирекция “Център за споделени услуги и компетенции“, Централно управление, гр. София

Главен Експерт, Отдел „Трежъри Бек офис“

в Дирекция „Бек офис Финансови инструменти“, град София

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати