новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК предлага специален продукт за пенсионери

Банка ДСК създаде специално за хората в пенсионна възраст пакетната програма "Сребърни години". Пакетната програма дава възможност на всички, които се включат в нея при заплащане на месечен абонамент от 1 лев, да ползват преференции по включените в нея банкови продукти и услуги. За повече информация се обърнахме към Георги Желев - изпълнителен директор на Банка ДСК


в. Политика: Какво е условието за включване в пакетната програма "Сребърни години"?
Георги Желев: Условие за включването в програмата е клиентът да е титуляр на разплащателната сметка, по която получава или ще получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и персонална пенсия или пенсия за особени заслуги в размер до 400,00 лв. и да ползва кредит-овъдрафт.

в. Политика: Какво представлява пакетната програма ?
Георги Желев: Програмата дава право на включените в нея да ползват при преференциални условия различни банкови продукти и услуги, като например разкриване на разплащателна сметка в лева без месечна такса за обслужване, безплатно издаване на дебитна карта VISA Electron или Maestro, минимална такса за транзакции на банкомати, собственост на Банка ДСК, от 12 стотинки, въз можност за ползване на кредитовърдрафт в размер на 100 % от размера на получаваната пенсия, със срок от 24 месеца и възможност за автоматично продължаване срещу залог върху бъдещи вземания от пенсията.

в. Политика: Какви други възможности предоставя пакетна програма?
Георги Желев: Програмата предоставя възможност за ползване и на кредит за текущо потребление в размер до 5,000 лева, обезпечен с един поръчител или издаден от кредитополучателя запис на заповед, авалиран от трето лице, с възможност за погясяване чрез индивидуален погасителен план, позволяващ планиране на месечните погасителни вноски и без такса за проучване. При наличие на влог/спестовен или срочен/, открит в Банка ДСК на кредитоискателя, последният може да ползвате кредит за текущо потребление в размер на 90% от влога. Влогът, който служи като обезпечение по кредита, се олихвява за срока на кредита с преференциална надбавка от 0,5% годишно за влоговете в лева и 0,3% годишно за влоговете във валута - в евро или щатски долари.

в. Политика: Какво ще трябва да заплатят клиентите Ви, които желаят да се включат в пакетната програма?
Георги Желев: Да заплащат месечната такса за ползване на пакетната програма в размер на 1,00 лв.

в. Политика: Кои са основните аргументи, с които бихте убедили клиентите си да се включат в пакетната Ви програма?
Георги Желев: Създадената от нас пакетна програма е практичен начина да получават и управляват доходите си, чрез нея намаляват банковите си разходи, при създаването и акцентирахме върху удобството при обслужването, и не на последно място сигурността зад сумите сметки и влогове стои най-голямата банка на населението в България.

в. Политика: Какво трябва направят желаещите да се включат в пакетната програма клиенти?
Георги Желев: Клиентите ни, които биха искали да се възползвате от предимствата на пакетната програма, е необходимо да посетят поделението на Банка ДСК, в което постъпва или ще постъпва пенсията им, за подробна информация и попълване на формулярите.


 

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon