новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК стартира обслужването на вложителите в КТБ на 4 декември 2014 г.

От 4 декември 2014 г. Банка ДСК започва изплащането на гарантираните суми на вложителите в КТБ по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Разпределението на клиентите за получаване на техните средства е направено от Фонда за гарантиране на влоговете в банкиране (ФГВБ) според последната цифра на ЕГН - за физическите лица, и последната цифра на ЕИК или БУЛСТАТ - за юридическите лица. Банка ДСК ще обслужва вложителите на КТБ, чието ЕГН/ЕИК завършва с цифра "0".
Вложителите в КТБ ще могат да се разпоредят с гарантираните средства от понеделник до петък в работното време на избрания от тях офис на Банката. Списъкът на офисите на Банката, в които ще се обслужват вложителите и тяхното работно време, са публикувани на корпоративната страница на Банка ДСК (dskbank.bg) и от 27 ноември 2014 г. ще бъдат налични и в клоновата мрежа на Банката.

От началния ден на изплащането - 4 декември 2014 г., всеки вложител в КТБ с гарантиран размер на своите сметки и влогове ще получи достъп до целия размер на подлежащата му за изплащане сума.
За да реализира това свое право, вложителят следва да посети избрания от него офис от списъка, публикуван на сайта на Банката и наличен във всяко поделение, където е необходимо да представи следните документи:

  • за физическите лица - валидна лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице;
  • за юридическите лица, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписвания - ЕИК, документ за самоличност на представляващия/щите го лица ;
  • за юридически лица, които не подлежат на вписване в Търговския регистър - Удостоверение за актуално правно състояние в оригинал, издадено не по-рано от 3 (три) месеца преди явяването на лицето за получаване на гарантирания размер на влога и документ за самоличност
  • Декларация по чл.10, ал.4 от Наредба № 23 на БНБ по образец, наличен в клоновата мрежа на Банката и на нейната корпоративна страница (в 2 бр.). Не е необходима нотариална заверка на Декларацията, освен в случаите, в които упълномощено лице представлява титуляря на влога.

Вложителят разполага със следните възможности за разпореждане с гарантираната сума:

  • да  си открие сметка в Банка ДСК и да получи сумата по нея;
  • да нареди превод на сумата по посочена от него сметка в Банка ДСК или друга банка.;
  • да изтегли парите в брой. Суми над 3 000 лв. могат да се заявяват за теглене 2 (два) работни дни предварително в определените за изплащане на сумите поделения. За суми над 20 000 лв., изтеглени в кеш, се изисква освен задължителна заявка и осигурена охрана от страна на клиентите.

При разпореждане със сумите вложителите следва да имат предвид унифицираната тарифа за таксите за обслужване на вложителите на КТБ, която ще могат да намерят на уебсайта на ФГВБ в секцията за изплащане на влоговете в КТБ. Междубанков превод през БИСЕРА (еднократно) е без такса за вложителите, както и откриването на сметка в лева.

Гарантираните суми от влогове в чуждестранна валута се изплащат в левовата равностойност на съответната валута по курса на БНБ към началния ден на изплащането. За влог в евро се прилага фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото - 1 евро = 1.95583 лв.  За влог в друга чуждестранна валута се прилага последният публикуван курс на БНБ към началото на изплащането.

Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години, считано от 4 декември 2014 г.

ФГВБ изплаща напълно гарантираните суми на вложителите - български и чуждестранни физически и юридически лица, в размер до 196 000 лв. за един вложител, независимо от броя на сметките му в банката. В тази сума се включват главницата и начислените лихви към датата на отнемането на лиценза на КТБ. Не се изплащат гарантираните размери на влоговете на лица, посочени в чл. 5 на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Лице, което претендира, че притежава гарантиран влог в КТБ, но не фигурира в списъка за изплащане от обслужващата банка или оспорва данни от него, може да предяви писмените си възражения в срок до една година от началния ден на изплащане на гарантираните размери по влоговете, подкрепени с доказателства за правата му пред квесторите на КТБ, които се произнасят по възраженията в 7-дневен срок от получаването им.

Повече информация вложителите в КТБ могат да получат на тел: 0700 144 03 и на уебсайта на ФГВБ: www.dif.bg.

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon