новини
Новини и уведомления
News image

Инициативата за дигитална трансформация в Банка ДСК – развитие, резултати и перспективи

Финансовата институция отчита, че в работата по проектите за дигитализация на бизнеса е натрупан ценен положителен опит
В Банка ДСК концепцията за цялостно навлизане на дигитализацията във всички аспекти от дейността на бизнеса е във фокус от 2013 г. Визията на ръководството на финансовата институция е, че новите дигитални технологии следва да бъдат оползотворени не само във връзка с дейностите по обслужването на клиентите, но и във връзка с дейностите спадащи към бек-офиса, включително вътрешни потоци от информация и документи и дори вземането на решения.
Според представителите на банка инициативите в областта на дигиталната трансформация имат за цел, от една страна, да се ускорят процесите, а от друга – да повишат тяхната ефективност - т.е. те да се изпълняват за по-кратко време или за тях да се изразходват по-малко пари. През последните 2 години в Банка ДСК са реазлизирани различни проекти в тази връзка, обединени в обща програма за дигитална трансформация.
Като част от тази програма в началото на 2015 г. в банката бе обявен вътрешен конкурс за идеи за нови стъпки към дигиталната трансформация на бизнеса.
Цели
С провеждането на конкурса Банка ДСК си поставя няколко различни цели.
“Основната цел бе да се даде възможност на инициативни служители, които не са на ръководни постове да влязат в ролята на лидери на проекти и да имат възможността да реализират на практика собствените си добри идеи. Друга цел на проекта бе създаването на мултифункционален екип от служители за реализация на задачите по избраните проектни идеи за дигитализация и прилагането на agile подход за управлението на проектите”, коментира Деница Илчева, главен експерт, управление "Развитие и внедряване на ИТ системи" в Банка ДСК.
Развитие на инициативата
За провеждането на конкурса е разработен подробен план, включващ срокове и цели. Към сътрудниците от бизнес звената е отправена покана да направят предложения за нови дигитални инициативи. Всички предвидени мероприятия са осъществени в предвидените срокове.
Събрани са значителен брой предложения, които след това са оценени по определени критерии от ръководителите на направления в Банка ДСК.
В крайна сметка са избрани 6 предложения за проекти, за които в рамките на 6-8 месеца да бъдат създадени работещи прототипи.
Някои от прототипите вече са готови, а разработката на останалите е във финална фаза. Предстои следващият етап, на който завършените прототипи ще бъдат оценени и ръководството на банката ще вземе решение кои от тях ще продължат да бъдат развивани и ще се превърнат в реални приложения.
“Определено мога да кажа, че темите, които бяха избрани, освен че са достатъчно иновативни, са и полезни за банката от гледна точка на потенциала им да донесат допълнителна стойност за бизнеса. Не се съмнявам, че проектите, за които има готови прототипи ще бъдат пуснати в експлоатация”, отбеляза Иван Велков, ръководител на управление "Развитие и внедряване на ИТ системи" в Банка ДСК.
Одобрени идеи
Сред предложенията, избрани в конкурса за идеи е проект за създаване на нова банкова услуга – “Виртуален чек”, който да дава възможност за осъществяване на парични преводи между физически лица, като изпращачът е клиент с разплащателна сметка в Банка ДСК, а получателят е лице, което няма открита сметка в Банка ДСК. Проектът е реализиран на етап прототип и предстои неговото внедряване.
Друг интересен проект е създаването на нова информационна услуга за клиентите под формата на мобилно приложение – ДСК Кю, чрез което клиентите ще имат възможност да получат информация за степента на натовареност на даден клон в реално време и да направят своя избор кое поделение и кога да посетят. Според представителите на Банка ДСК това мобилно приложение ще допринесе за повишаване на удовлетвореността на клиентите, ще стимулира използването на електронните канали на банката и в някаква степен ще подпомогне за равномерното разпределяне на натовареността в клоновете на Банката. Приложението е реализирано на фаза прототип.
Преки и странични ефекти
Представителите на Банка ДСК отчитат, че като цяло, целите на конкурса за идеи за дигитализация на бизнеса са постигнати, а в работата по реализацията на прототипите е натрупан ценен положителен опит. Някои от най-важните резултати са:
>> Инициативните служители, успешно се изявяват като лидери
“Обратната връзка дотук от шестимата проектни лидери е, че се чувстват все по-уверени в тази си роля и че са придобили и развили множество компетентности, свързани с процеса на управление на проекти, работа с външни вендори, организация и управление на екипи, както и технически компетентности за различните системи. Всички ясно осъзнават необходимостта от екипна работа за ефективното реализиране на задачите и важността на комуникативните способности на лидера и умението му за представяне на идеи и лобиране”, казва Деница Илчева.
>> Екипите от съмишленици работят с повече ентусиазъм
“В голяма организация, каквато е Банка ДСК не можем да си позволим лукса да организираме работата така, че тя да се осъществява от екипи от съмишленици. В общия случай, екипите за работа по определени задачи са изградени административно и включват различни специалисти – по разработка на приложения, тестване, операции, хардуер и т.н. В това начинание обаче, за проектите се изградиха екипи от съмишленици. Беше интересно да се наблюдава различния начин на работа и ентусиазма при тази организация. В административно изградените екипи взаимодействието е изцяло на професионална основа – всеки има своите ангажименти и отговорности и се старае да изпълни своите задачи. Докато в работата по създаване на прототипите, наблюдавахме много по тясно сътрудничество в екипите – когато някой срещнеше затруднение останалите много по-активно му помагаха и взаимодействието протичаше по съвсем различен начин. Това определено бе един положителен ефект. В известен смисъл бе разчупен начина на работа в банката, бе внесен нов нюанс в комуникацията между сътрудниците”, коментира Иван Велков.
Деница Илчева, също споделя това мнение. “Лидерите на екипите, които са и автори на съответните проектни идеи до този момент дават обратна връзка, че получават съдействие от екипите си, имат и подкрепата на своите преки ръководители и на спонсорите на проектните идеи. Различните компетентности на членовете на екипите допринасят ефективно за развитието и работата по проектните идеи”, казва тя.
>> Аgile подходът дава възможност за обогатяване на проектните идеи
“Като извод от приложението на agile подхода можем да изтъкнем, че определено се създава едно добро темпо на работа, яснота за реализацията на поставените задачи, текущо препланиране и добро спазване на заложените срокове. Приложението на този подход дава възможност за доразвиване на проектните идеи в хода на разработката, тяхното обогатяване и прецизиране”, отбелязва Деница Илчева.
>> Бизнесът участва активно
“Бизнесът се включи много активно в организацията на работата по създаване на прототипите. В стандартните проекти представителите на бизнеса играят ролята на възложители, а ИТ екипът е изпълнител. Бизнесът рядко участва в организацията на производствения процес, което има известен отрицателен ефект. Така бизнес потребителите нямат ясна представа какви ресурси изисква тяхната заявка и в общия случай те подценяват усилията, необходими за нейното изпълнение. При разработката на прототипите ситуацията бе различна и бизнесът бе силно ангажиран, тъй като едно от условията на конкурса бе заявителя на даден проект да бъде ръководител на работата по него – т.е. да управлява реализацията. В резултат 6 служители от различни бизнес звена получиха доста добра представа за начина на работа и в ИТ подразделението. Според мен това е една допълнителна полза от инициативите, насочени към дигитална трансформация, които се реализират в Банка ДСК”, сподели Иван Велков.
“Отчитаме като успех активното участие на бизнес потребителите в целия процес по иницииране, детайлизация, разработка и тестване на приложенията. Взаимодействието между различните звена на всяка стъпка от процеса доведе до по-ефективен темп на работа и споделена отговорност”, казва и Деница Илчева.
В заключение
Според представителите на Банка ДСК, вътрешният конкурс за идеи за нови стъпки към дигиталната трансформация е една много успешна инициатива. “Положителният резултат е не толкова в реализираните прототипи, които скоро ще пуснем в реална експлоатация. Все пак трябва да изясним, че в резултат от тази инициатива ще се появят 6 нови приложения, докато в рамките на традиционната организация на работата се реализират около 30 такива задачи месечно. Така че основната полза не е в допълнителното производство, а по-скоро в начина, по който е осъществено това производство – в ентусиазма, в ангажираността на участниците, в разширяването на техния опит. Според мен работата по инициативите в сферата на дигиталната трансформация разчупи стереотипа и благодарение на нея бе натрупан полезен опит”, обобщи Иван Велков.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon