новини
Новини и уведомления
News image

Кредити за производителите

Банка ДСК подкрепя стартиращи фирми
Банка ДСК продължи до края на тази година срока на провежданата промоционална лихвена кампания по новоразрешавани кредити и при продължаване срока на кредитни линии и кредити - овърдрафт в левове и евро на малки и средни предприятия и микропредприятия с бизнес и финансова история. В периода на промоцията при кандидатстване за нов кредит клиентите получават и допълнителна отстъпка - освобождават се от такса за разглеждане искането за заем. Промоционалната лихва е от 7.5% и е валидна за първата година от изплащането на кредита.
Разплащане
Банка ДСК предлага за разплащания възможност за откриване на различни видове сметки - разплащателни, депозитни, набирателни, ДДС, ликвидационни и доверителни, депозитарни разплащателни сметки на застрахователни брокери. Електронното банкиране е възможност за извършване на плащания в левове и валута от офиса на фирмата, както и достъп до актуална банкова информация на работното място. С инсталиран ПОС терминал в офиса или търговския обект на предприятието се осигурява допълнителна възможност за разплащане на място. С бизнес дебитната карта може да се оперира със средствата по фирмената сметка по всяко време на денонощието, без да се налага посещение на банков клон.
Програми
Пакетната програма Бизнес комфорт дава възможност за ползване на комбинация от повече продукти и услуги на по-ниска цена, заплащайки определена месечна такса. Програмата Пълно банково обслужване позволява ползване на отстъпка в лихвата при кредит при условие за ползване на определени банкови продукти и услуги.
Гаранции
Банка ДСК издава следните банкови гаранции на малки и средни предприятия: митнически гаранции, гаранции за участие в търг, гаранции за връщане на аванс и кредит и др.
Микрокредитиране
Банка ДСК предоставя кредити по проект Гаранционен фонд за микрокредитиране към Министерството на труда и социалната политика. В поделенията на банката се отпускат заеми по този проект при облекчени условия на стартиращи или съществуващи предприятия. Целта на кредитите е да се помогне за стартиращ бизнес-стопанска дейност, която реално не е започнала или е прекратена не по-рано от шест месеца преди кандидатстването за кредит, или да помогнат на съществуващ бизнес. Максималният размер на кредитите е до 30 000 лв.
За газификация
Кредити за газификация се отпускат по сключено споразумение с Овергаз Инк. Кредитите са целеви за изграждане на вътрешни газови инсталации, за покупка, доставка и монтаж на газови уреди и съоръжения и се предоставят при преференциални лихвени и други условия.
За занаятчии
Кредити за занаятчии - те са по сключено споразумение с Националната занаятчийска камара за клиенти, регистрирани по реда на Закона за занаятите. Срокът за разглеждане на документите е кратък - до 5 работни дни, като кредитите се предоставят по условията за микропредприятия.
***
Специфични кредитни продукти
Кредити за фирми - дистрибутори, клиенти и доставчици на корпоративен клиент на Банка ДСК.
Ипотечен кредит на малки и средни предприятия.
Кредит за производители и търговци на зърно, обезпечен със складов запис.
Кредити за фирми, дистрибутори или клиенти на Оргахим. Можете да ползвате кредит за оборотни средства - стандартен или кредитна линия в лева/EUR при облекчени лихвени и други условия.
Кредити по програма САПАРД и Национални инвестиционни програми по сключено споразумение с ДФ Земеделие. Кредитите са целеви за земеделски производители с одобрени инвестиционни проекти по програмите.
Кредити по програма на ЕБВР и ЕС.
Съгласно подписан рамков договор за съвместно сътрудничество с Общински гаранционен фонд за подпомагане на малки и средни предприятия към Столична голяма община по предоставени от Банка ДСК кредити фондът издава гаранции за поемане на част от кредитния риск.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon