новини
Новини и уведомления
News image

Резултатите за първото полугодие на Група ОТП повлияни от сериозни фактори

През първото полугодие на 2014 г. Група ОТП  отчете коригирана печалба от 74.3 милиарда унг. форинта. Счетоводната загуба от 147.3 милиарда форинта за същия период е следствие от редица сериозно фактори, но капиталовите и ликвидни позиции на банковата група се запазват на отлично ниво

Подобряващата се среда в Унгария изигра положителна роля за банковата дейност в страната: в сравнение със същия период миналата година търсенето на ипотечно кредитиране  и усвояването отбелязват стабилен растеж, като МСП секторът  също отбелязва възстановяване, отчасти благодарение на Фонда за развитие.
Въпреки посочените положителни тенденции, банковата дейност може да бъде неприятно повлияна от решението на Върховния съд (Курията) за уеднаквяване на кредитната политика, оповестено на 16 юни, както и от Закон  No. XXXVIII oт 2014 г., одобрен от Парламента на 4 юли. Посочените актове може сериозно да утежнят дейността на банковия сектор в страната.
По отношение на регионалните пазари на Групата, двойнствената тенденция вече беше изтъкната от ръководството: с изключение на Украйна и Русия, останалата част от Групата отбелязва подобряване или стабилизиране на макроикономическата среда, като отделни пазарни сегменти регистрират умерен растеж, а влошаването на кредитния портфейл е спряло или намаляло. Тези фактори може да повлияят на нормализилането на разходите, свързани с риска, докато краткосрочната перспектива за Украйна и Русия не е така положителна. 
Очакванията за Украйна са средата да остане негативна и затова според ръководството на Групата има риск от увеличаване на загубата на годишна основа,  предварително заложена в междинния отчет за първото тримесечие. Загубите на украинското подразделение на ОТП за второто тримесечие, без разходите за риск, свързани със ситуацията в Крим, отбелязват намаление на тримесечна база, като отрицателният резултат за първото полугодие възлиза на 19.3 милиарда форинта, вкл. разходите за риск, свързани със ситуацията в Крим. Това се доближава до горната граница на диапазона от 10-20 милиарда форинта, заложени от ръководството, като очакванията са за загуба на ОТП Украйна на годишна база от приблизително 30 милиарда форинта, вкл. разходите за риск, свързани със ситуацията в Крим.
За първото полугодие на 2014 г. Група ОТП отчита коригирана печалба от 74.3 милиарда унг. форинта, което представлява загуба от 20% на годишна база, в сравнение с 93.1 милиарда форинта за базовия период. Значителната разлика се дължи на по-ниските общи приходи  (-3%), както и на значително по-високите разходи, свързани с риска  (+15%). За същия период оперативните разходи са намалели с 1%. За първото полугодие коригираният нетен резултат преди данъци ( без еднократни такива)  възлиза на 85.1 милиарда форинта (-24% на годишна база).
Счетоводната загуба за първото полугодие е 147.3 милиарда форинта срещу печалба от 51.8 милиарда форинта за съответния период миналата година. В сравнение с първото тримесечие на 2014 г., през което имаше практически само една статия с корективен характер, а именно плоския банков данък с резултат 29.4 милиарда  форинта след данъци (от тях напълно осчетоводеният през първото тримесечие банков данък в Унгария възлиза на 29 милиарда форинта, а в Словакия банковият данък  достигна 0.4 милиарда форинта), през второто тримесечие тези статии регистрираха значително нарастване.  Една от причините за това е Закон No. XXXVIII от 2014 г., одобрен от унгарския парламент на 4 юли и влязъл в сила на 26 юли, отнасящ се до уреждане на определени въпроси, свързани с  решението на Върховния съд (Курията) за уеднаквяване на политика по отношение на кредитите, отпуснати на клиенти от финансовите институции.
През второто тримесечие приносът в коригираната  печалба на чуждестранните поделения на Група ОТП на консолидирана база – 5.4 милиарда форинта, отбелязва подобрение спрямо първото тримесечие на година, основно поради по-малките загуби,  регистрирани от ОТП Русия и ОТП Украйна. Българското поделение – Банка ДСК продължи стабилното си и печелившо представяне, заедно с поделенията в Румъния, Словакия  и Хърватска. ОТП Сърбия и ОТП Черна гора регистрираха незначителни загуби. В резултат на това през първото полугодие на 2014 г. печалбата на неунгарските подразделения на Групата нарастна на 7.2 милиарда форинта, в рамките на която печалбата на българската банка възлиза на 21.6 милиарда форинта  след данъци. По-малките дъщерни дружества също отбелязаха положителни разелтати за първите шест месеца на годината – общо 3.4 милиарда форинта.
Ликвидната позиция на Групата остава стабилна, като в края на периода ликдивните резерви на Банка ОТП възлизат на еквивалента на около 5.9 милиарда евро.
През второто тримесечие процентът на кредитите с повече от 90 дни просрочие  е нараснал  на 21.6% (увеличение от +0.5 процентни пункта на тримесечна база).
През същия период Банка ОТП отбеляза спад във влошаването на качеството на кредитния портфийл, особено при ипотечните кредити. Благоприятните тенденции продължиха също и в България и Румъния. В Русия напротив - кредитите с повече от 90 дни просрочие (коригирани спряма обменен курс, продажби и отписвания) отбелязаха ново най-високо ниво (28 милиарда форинта за второто тримесечие), докато в Украйна след лекия спад на влошаването през първото тримесечие, през второто  беше регистрирано нарастване от 18 милиарда форинта при кредитит с над 90-дневно просрочие. При по-малките чуждестранни дъщерни дружества  също се отбелязва ускоряване на нарастването на обемите от кредити с просрочие над 90 дни на тримесечна база. При ОТП Хърватска причината отчасти се дължи на консолидирането на нетните обеми след придобиването на хърватската Банко Пополаре. През първото полугодие на 2014 г. общите разходи, свързани с риска, възлизат на 132.3 милиарда форинта, което е с 15% повече в сравнение с миналата година. Малка промяна се отбелязва и в обезпечението с провизии на тримесечна база – от 83.9% на 84.1%.
В края на юни 2014 г. съотношението на капиталова адекватност от първи ред на консолидирана основа е 14.2%, което представлява спад от 2.3 процентни пункта на тримесечна база в резултат на регистрираната през второто тримесечие загуба, предизвикана от коригираните статии.

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon