новини
Новини и уведомления
News image

Резултатите на Група ОТП за първото тримесечие на 2014 г. надвишават очакванията на анализаторите

 

Резултатите на Група ОТП за първото тримесечие са надскочиха очакванията на анализаторите. С изключение на украинската и руската дъщерни банки, всички чуждестранни поделения са реализирали печалба

През първото тримесечие на 2014 г. Група ОТП  е реализирала коригирана печалба от 35.3 милиарда унгарски форинта, което регистрара спад от 13% на годишна база, но представлява резултат значително по-висок от нетните резултати за четвъртото тримесечие на 2013 г. Основна причина за подобрението на тримесечна база са по-ниските разходи, свързани с риска, както и увеличението с 2% на оперативните приходи. 
Счетоводната печалба за първото тримесечие възлиза на 5.9 милиарда унгарски форинта в сравнение с 1.4 милиарда унгарски форинта за предишното тримесечие и 11.2 милиарда унгарски форинта през базовия период. Като единствен фактор с корективен характер, специалният банков данък е отразен в първото тримесечие на 2014 г. с обща годишна стойност от 29.4 милиарда унгарски форинта (след данъци).
Коригираната печалба след данъци на Банка ОТП (от основната дейност в Унгария) зa първото тримесечие на годината е 33.9 милиарда унг. форинта (ръст от 24% на тримесечна база и от 55% на годишна база).
През отчетния период приносът на чуждестранните поделения към печалбата спадна на годишна база в резултат загубите, регистрирани в Русия и Украйна, докато поделенията от Централна и Източна Европа се представиха отлично.
За първите три месеца на годината руската дъщерна банка регистрира загуба от 4.7 милиарда унгарски форинта. Не е изненада, че в следствие на съществуващото политическо напрежение в страната, тенденцията към подобряване на представянето беше прекъсната и украинското поделение отчете загуба от 7.5 милиарда унгарски форинта.
Рекордно високата печалба от 11.3 милиарда унгарски форинта на българската дъщерна банка – Банка ДСК бележи повишение от 25% на годишна база (147% на тримесечна база). Всички останали по-малки банки също отчетоха положителни резултати.
Заслужава да се отбележи, че румънската и сръбската банки отчетоха прираст, с печалба съответно от 1 милиард унгарски форинта и 136 милиона унгарски форинта, като сръбското поделение е регистрирало загуби от първото тримесечие на 2009 г. насам, докато румънското поделение отчита най-високите нетни приходи от второто тримесечие на 2011 г. насам.
Нетната печалба от 0.3 милиарда унгарски форинта на ОТП Хърватска бележи увеличени от 50% на тримесечна база.
През първите три месеца на годината словашката банка отчете нетна печалба от 388 милиона унгарски форинта, като увеличението е повече от два пъти в сравнение с печалбата за предишното тримесечие.
Печалбата след дънъци на ОТП Черна гора възлиза на 600 милиона унгарски форинта, което представлява значително подобрение на тримесечна и на годишна база.
Консолидираният кредитен портфейл в чуждестранна валута отбеляза спад от 2% на годишна и на тримесечна база. През първите три месеца на годината единствено при портфейла от потребителски кредити имаше възможност за увеличение (1%): в този сегмент ОТП Украйна, ОТП Словакия, ОТП Румъния, ОТП Сърбия и ОТП Черна гора регистрираха сериазно увеличение. Депозитите в чуждестранна валута нарастнаха с 2% на годишна база, но отлелязаха спад от 1% на тримесечна база. Положителен факт е, че през първото тримесечие на годината Банка ОТП Унгария и Банка ДСК успяха да увеличат депозитната си база, докато ОТП Русия и ОТП Украйна претърпяха значителен спад (съответно -8% и -10%). Коефициентът кредити/депозити е 87.6 %, което бележи намаление от 5.5% на годишна база. Ликвидната позиция на Групата остава стабилна, като към края на март общите ликвидни резерви на Банка ОТП възлизат на около 6 милиарда евро.
През първото тримесечие на годината увеличението в чуждестранна валута на кредитите със закъснение над 90 дни изглежда  сериозно (от 19.8% на 21.2% ), но ръководството вече обърна внимание на факта, че дори само един голям кредит по линия на проектно финансиране може да промени картината. Без тази счетоводна статия,  тримесечното увеличение в чуждестранна валута на кредитите със закъснение над 90 дни щеше да бъде 44 милиарда унгарски форинта (с 25 милиарда унгарски форинта по-малко), което е незначително по-малко от средните тримесечни нива през 2013 г. (47.5 милиарда унгарски форинта).
Докато влошаването на унгарския портфейл от ипотечни заеми в чуждестранна валута продължава да намалява, а българските и украинските портфейли  задържаха нивата си, влошаването на качеството на руския портфейл от  потребителски кредити се ускори. През първите три месеца на годината консолидираните разходи, свързани с риска, представляват 68.9 милиарда унгарски форинта, което бележи значителен спад на тримесечна база. Покрититето на кредитите със закъснение над 90 дни е намаляло от  84.4% на 83.9%.
В края на март 2014 г. консолидираното ниво на съотношението на капиталова адекватност от първи ред възлиза на  16.4%, което представлява подобрение от 0.4 процентни пункта на тримесечна база. Индивидуалното съотношение на капиталова адекватност от първи ред на Банка ОТП е 20.9% за първото тримесечие на 2014 г.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon