News image

Уведомление за промяна на общите условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

Уважаеми клиенти,
В съответствие с изискванията на Наредба 38 на КФН от 2007г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, (изм. и доп. ДВ бр. 4 от 15.01.2016 г.). Банка ДСК ЕАД публикува Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти и Тарифата на Банка ДСК за лихвите, таксите и комисионите, в частта й, приложима към сделките с финансови инструменти.
Банка ДСК ЕАД ви уведомява, че на 19.04.2016 г. е приела  изменения в Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти.
Основните изменения са основани на  Наредба 38 на КФН от 2007г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, (изм. и доп. ДВ бр. 4 от 15.01.2016 г.). Те предвиждат публикуване на Общите условия и тарифата на интернет страницата на банката, а при последващото им изменение и допълнение - едномесечно предварително публикуване, преди влизането им в сила. Дава се възможност на инвестиционния посредник да включва в договорите си с клиенти информация за реда и начина на приемане на изменение и допълнения в Общите условия  и/ или тарифата. При несъгласие с измененията и допълненията с Общите условия  и / или тарифата, се дава възможност на  клиента да прекрати договора, преди влизане в сила на промените.
Прекратява се прилагането на Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, спрямо притежателите на дялове на договорни фондове, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт. С това не се променят по същество отношенията с притежатели на горепосочените дялове, доколкото относимата информация се съдържа в документите, предоставяни при дистрибуция на дяловете .
В допълнение са направени и актуализации на текстовете.
С пълните, съответно изменени текстове на Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, както и с действащата Тарифа на Банка ДСК за лихвите, таксите и комисионите, в частта й, приложима към сделките с финансови инструменти може да се запознаете на www.dskbank.bg  и в офисите на Банка ДСК ЕАД, в които се предлагат инвестиционни услуги и дейности.
В тази връзка, каним клиентите, сключили договор за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, част от който са Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, да се явят в ЦУ на Банка ДСК ЕАД на адрес гр. София, ул. „Московска“ N 19, в срок до 19.05.16, за да приемат горепосочените изменения на Общите условия. При несъгласие с измененията и допълненията на Общите условия, клиентите имат възможност да прекратят договора, съгласно клаузите му. За оформяне на документите по договорите, може да се свържете със следните служители от Управление „Трежъри и капиталови пазари: Ивелин Иванов, тел. 02/93 91 365

Още новини