News image

Уведомление за промяна на общите условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

Уважаеми клиенти,

Банка ДСК ЕАД публикува Общи условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, приети на 21.12.2017г., които влизат в сила на 29.01.2018 г.

Новите Общи условия са в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива, които влизат в сила от 03.01.2018г.

При несъгласие с измененията и допълненията с Общите условия, се дава възможност на  клиента да прекрати договора, преди влизане в сила на промените.

С текстове на Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, може да се запознаете на www.dskbank.bg.

С горепосочените нормативни актове се въвеждат нови изисквания към договорите за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности. След 03.01.2018г. Банка ДСК няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности при досегашните условия. В тази връзка каним клиентите, сключили договор за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, при действието на досегашните Общи условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, да се явят в Банка ДСК за сключване на нов договор, към който ще се прилагат новите Общи условия. Клиентите потребители подписват новите Общи условия.

Още новини