News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица и бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01.01.2019 г., Банка ДСК ЕАД въвежда промяна в Тарифата за такси и комисиони на Банка ДСК ЕАД, в частта относно операции с акции и ETF (exchange-traded funds), търгувани на международните пазари, като изменя списъка на международни пазари, на които Банката предоставя възможност на клиенти физически лица и бизнес клиенти за извършване на сделки с акции и ETF.

Настоящотото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 82, ал. 11 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

При несъгласие с промяната в Тарифата за такси и комисиони на Банка ДСК ЕАД, клиентът има право да  прекрати договора, без предизвестие преди влизане в сила на промяната, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

Банката счита, че клиентът е приел посочените промени, в случай, че не е направил изявление за прекратяване на договора преди 01.01.2019 г.

Още новини