News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 18.09.2019 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по рамкови договори за откриване, обслужване и предоставяне на платежни услуги по разплащателни и безсрочни спестовни сметки, издаване и обслужване на дебитни карти и кредитни карти, както и за ползване на услугите, достъпни чрез електронните канали, сключени с Банката.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 18.09.2019 г.

Промените са както следва:

1. ДЕБИТНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ

УСЛУГА

ТАКСА


ЛЕВА

ВАЛУТА

Месечна такса за основна дебитна карта

Mastercard Space/VISA Space

4.15 лв.

EUR 2.15/ USD 2.75


2. КРЕДИТНИ КАРТИ С РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ

УСЛУГА

ТАКСА


ЛЕВА

ВАЛУТА

Годишна такса за основна карта- Mastercard Galaxy, VISA Galaxy, Mastercard Galaxy PayPass, Visa Galaxy payWave

49.80 лв.

EUR 26.00/ USD 33.00

- DSK-Wizz Air

49.80 лв.3. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

УСЛУГА

ТАКСА

Внасяне на пари в наличност (дневно):

ЛЕВА

ВАЛУТА

Внасяне на суми в банкноти- за суми до 3000 лева / до EUR 1500

без комисиона

без комисиона

- за суми над 3000 лева / над EUR 1500

0.2%, за горницата над

3000 лв., мин. 3.00 лв., макс. 300.00 лв.

0.3%, за горницата над EUR 1500, мин. EUR 3, макс. EUR 200


4. РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ

УСЛУГА

ТАКСА

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

ЛЕВА

ВАЛУТА

Вътрешнобанкови преводи в лева:Кредитен превод

2.00 лв.


Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

4.00 лв.


Изпълнение на периодичен кредитен превод

2.00 лв.


Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор

2.00 лв.


Директен дебит:- иницииране на нареждане за директен дебит

2.00 лв.


- плащане по нареждане за директен дебит

2.00 лв.


Междубанкови изходящи преводи в лева:Кредитен превод през БИСЕРА

4.00 лв.


Кредитен превод през БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

12.00 лв.


Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА

4.00 лв.


Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА

4.00 лв.


Кредитен превод през RINGS

20.00 лв.


Директен дебит:- иницииране на нареждане за директен дебит

4.00 лв.


- плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА

4.50 лв.


- плащане по нареждане за директен дебит през RINGS

20.00 лв.


Наличен паричен превод:- когато внасяните пари са в банкноти:- през БИСЕРА

0.8%, мин. 8.00 лв.


- към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

0.8%, мин. 24.00 лв.


- през RINGS

0.8%, мин. 26.00 лв.


Междубанков кредитен превод във валутаКредитни преводи във валута, различни от SEPA кредитни преводи и налични парични преводи във валута:Кредитен превод


0.22%, мин. EUR 24.00, макс. EUR 200.00

Наличен паричен превод


0.8%, мин. EUR 27.00

Връщане на получен превод в полза на клиент на Банката, независимо по чия инициатива се извършва


0.22 %, мин. EUR 30.00, макс. EUR 300.00

5. "ДСК ДИРЕКТ" - ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ

УСЛУГА

ТАКСА


ВАЛУТА

Междубанков кредитен превод във валута


Кредитни преводи във валута, различни от SEPA кредитни преводи

0.20%, min. EUR 20, max. EUR 200


С уважение,

Екипът на Банка ДСК

Още новини

;
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5